ČKP – Česká kancelář pojistitelů – informace a doporučení pro rok 2009

Postihy hrozící motoristům za neplacení pojištění odpovědnosti - povinného ručení od 1.ledna 2009.


Příspěvek nepojištěných do garančního fondu (GF) se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele nepojištěných registrovaných vozidel (tzn. registrovaných vozidel bez povinného ručení). Počínaje 1. lednem 2009 budou mít povinnost za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek. Tuto povinnost nově zavádí § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou vypláceny poškozeným v zákoně stanovených případech náhrady škod z dopravních nehod, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly.

Jak si lze ověřit, zda se vás povinnost uhradit příspěvek do GF ČKP týká?

Jaká je výše příspěvku do garančního fondu ČKP

Příspěvek se hradí za každý den, za který není vozidlo pojištěno. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb., u osobních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je u vozidel nákladních - až 300 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte takto: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění

Nárok na náklady uplatnění je dán zákonem a představuje zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.).

Přehled denních sazeb podle druhů vozidel:

motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm20 Kč
motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm30 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 ccm50 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm70 Kč
autobus160 Kč
nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebopřípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg 130 Kč
tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotnostínad 10 000 kg300 Kč
speciální vozidlo80 Kč
přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg30 Kč
zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo40 Kč
ostatní vozidla60 Kč

Od kdy a za jaké období budu hradit příspěvek do garančního fondu ČKP?

S platností od 1. 1. 2009 se příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů hradí za každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na majitele a provozovatele nepojištěných motorových vozidel a vyplývá z §24c zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek do garančního fondu nemá zpětnou účinnost, tzn. nevztahuje se na období před 1. 1. 2009.


Kdo jsou osoby povinné hradit příspěvek do garančního fondu ČKP?

Osobami, které jsou povinny hradit příspěvek do garančního fondu, jsou dle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., vlastník a provozovatel vozidla evidovaného v registru vozidel. Stejně tak je to každá jiná osoba, která v registru vozidel zapsaná není, ale měla být (např. kupující/nový vlastník či dědic vozidla).

Všechny tyto osoby (pokud se jedná o odlišné osoby) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i druhému solidárnímu dlužníkovi. Zda a jak se tyto osoby následně vyrovnají mezi sebou je jejich interní záležitostí.


Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem vozidla?

Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel. Jak změny vlastníka, tak i změny provozovatele podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel.


Jak se příspěvek do garančního fondu ČKP hradí?

Majitelé a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou vyrozuměni Českou kanceláří pojistitelů a vyzváni k úhradě příspěvku. Příspěvek do garančního fondu se hradí výlučně převodem z účtu (číslo účtu je uvedeno ve výzvě), anebo poštovní složenkou. Pro zjednodušení je předtištěná poštovní složenka k výzvě taktéž přiložena. Nikdy nehraďte nikomu příspěvek v hotovosti - šlo by s vysokou pravděpodobností o podvod, protože Česká kancelář pojistitelů platby v hotovosti vůbec nepřijímá.


Na co je příspěvek do garančního fondu ČKP?

Z garančního fondu jsou vypláceny zákonné kompenzace poškozeným, kteří utrpěli škodu v souvislosti s dopravní nehodou, kterou způsobilo nepojištěné vozidlo (bez účinného povinného ručení). Pro ilustraci: Řidiči nepojištěných vozidel způsobí ročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše jimi způsobených škod dosahuje cca 450 miliónů Kč ročně. Garanční fond je spravován Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) a přispívají do něj všechny pojišťovny, u kterých lze tzv. "povinné ručení" uzavírat. Pojišťovny pak logicky svůj členský příspěvek promítnou do ceny "povinného ručení". Na nepojištěné škůdce, tak doplácí slušní řidiči - poctiví plátci povinného ručení.

Proto byla do zákona č. 168/1999 Sb. (novelou č. 137/2008 Sb.) zavedena povinnost pro nepojištěné osoby hradit příspěvek do zmíněného garančního fondu. Nepojištění tedy od 1. 1. 2009 přispívají přímo na kompenzace těm osobám, které jsou poškozeny v souvislosti s dopravními nehodami způsobenými nepojištěnými vozidly.


Mám po dobu, za níž příspěvek platím, vozidlo pojištěno?

Nikoliv. Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla. Pojištění se sjednává dopředu pro případ neočekávaných/nahodilých situací. Příspěvek se hradí zpětně za nepojištěné období a slouží jako příspěvek nepojištěných osob do garančního fondu ke krytí výplaty z garančního fondu.


Zaplacením příspěvku se neřeší pokuta za nepojištěné vozidlo

Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla a tudíž ani "smazáním" provinění proti zákonu. Přestupek je porušení zákona, které je jednorázově sankcionováno státem resp. jeho správním orgánem. Jeden přestupek - jedna sankce. Pokud vozidlo za rok, dva opět nepojistíte, nebo opakovaně vozidlo provozujete bez pojištění, opět můžete dostat pokutu ve správním řízení.

Povinnost nepojištěné osoby zaplatit příspěvek do garančního fondu má sice podobný sankční charakter jako pokuta, ale rozdíl je v účelu hrazení příspěvku. Pokuta je sankce za porušení zákona ukládaná a vybíraná správním orgánem, kdežto příspěvek do garančního fondu slouží ke krytí škod způsobených nepojištěnými vozidly.


Vymáhání příspěvku do garančního fondu ČKP

Na základě § 24c zákona č. 168/1999 Sb. vycházíme z informací o pojištěných vozidlech a jejich porovnání s Centrálním registrem vozidel podle § 15 téhož zákona.

Pokud ČKP zjistí nepojištěné vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě příspěvku, který narůstá každým dnem, po který je vozidlo nepojištěno. Obeslaná osoba má zákonnou 30 denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží "Dotazník" s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen. Pokud obeslaný na výzvu nereaguje ani neuhradí příspěvek, nebo pokud nedoloží údaje, které obeslaný tvrdil, následuje proces vlastního vymáhání příspěvku. Ten může pokračovat předáním či prodejem pohledávky inkasní společnosti. Zahájením vymáhání se vymáhaná částka navyšuje o náklady spojené s vymáháním. Pokud ani tato činnost nebude mít jasný výsledek, pak může pokračovat vymáhání podáním žaloby u soudu. Samozřejmě i náklady prohraného soudního sporu navýší celkovou částku příspěvku.


Správní orgány mohou za provozování vozidla bez povinného ručení udělit pokutu v rozmezí od 5.000 Kč do 40.000 Kč. Pokud řidič nepředloží při silniční kontrole na požádání příslušníka Policie ČR doklad o povinném ručení vozidla (zelenou kartu), může dostat pokutu od 1.500 do 3.000 Kč, v blokovém řízení do 1.500 Kč

Každé vozidlo zapsané v registru vozidel musí mít ze zákona uzavřeno účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - tzv. "povinné ručení". Tato zákonná povinnost se vztahuje jak na vozidla aktivně používaná, tak na vozidla nepoužívaná (pozn. Pokud máte v dílně rozebraný starý "pionýr", na kterém léta nejezdíte, stále je však zapsán v registru vozidel a máte jeho SPZ, i na něj musíte mít sjednáno povinné ručení).

Pokud povinné ručení k vozidlu nemáte, jedná se o přestupek proti zákonu a hrozí vám za něj následující sankce:


1. Nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole

Mít u sebe platnou zelenou kartu, kterou se prokazuje pojištění, musí mít každý řidič vozidla. Pokud při silniční kontrole zelenou kartu nepředložíte nebo není platná (např. nepodepsaná, uvedena nesprávná či neaktuální registrační značka vozidla, skončila platnost), jde o přestupek, který s Vámi policie může vyřešit na místě. V tomto případě Vám může policista uložit blokovou pokutu ve výši 1 500 Kč.

Pokud není přestupek řešen na místě, ale postoupen do správního řízení, může v něm být uložena pokuta od 1 500 do 3 000 Kč. Ale i v případě vyřešení tohoto přestupku (nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole) oznamuje policie správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku provozování nepojištěného vozidla a správní orgán pak zahajuje příslušné šetření. I to je důvod, proč byste ve vlastním zájmu měli mít povinné ručení a i zelenou kartu vždy v pořádku.


2. Neuzavření pojištění ve lhůtě 14 dnů po zániku pojištění předchozího.

Pokud z jakéhokoli důvodu zanikne pojištění, pak má vlastník vozidla povinnost do 14 dnů buď vozidlo řádně pojistit, nebo odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci místně příslušnému registru vozidel. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, a to poměrně častým.

Málokdo si uvědomuje, že vlastník a provozovatel vozidla ručí i za situace, kdy je např. vozidlo v komisním prodeji v bazaru (pak postačí neopatrnost osoby při předváděcí jízdě, anebo špatné zabrzdění vozidla u prodejce) a způsobená škoda může být nemalá. Za vzniklou škodu pak odpovídá jak vlastník vozidla, tak jeho provozovatel (pokud se jedná o odlišnou osobu). Bohužel mnoho motoristů hřeší na to, že na těch "pár týdnů" se to nějak vyřeší.

Porovnáním dat pojistitelů o pojistných smlouvách s daty Centrálního registru vozidel identifikuje ČKP tyto situace a oznamuje je správním orgánům, které vedou dopravně-správní agendu, a správní orgán s přestupcem zahajuje správní řízení. V jeho rámci musí vlastník prokázat platné pojištění a neučiní-li tak, může mu být uložena pokuta od 2 500 do 20 000 Kč.


3. Provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti za škodu

Pokud bude vozidlo provozováno bez "povinného ručení", pak jde o přestupek, za který je ukládána pokuta od 5 000 do 40 000 Kč.

Přestupky a sankce související s provozováním vozidla bez pojištění odpovědnosti

Nepředložení dokladu o pojištění policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla)1 500 - 3 000 Kč
v blokovém řízení - 1 500 Kč
Neodevzdání SPZ do "depozita"(sankce pro vlastníka vozidla)2 500 - 20 000 Kč
Provozování vozidla bez pojištění 5 000 - 40 000 Kč
v příkazním řízení - 5 000 Kč

Rozdíl mezi pokutou za přestupky a povinností uhradit příspěvek do garančního fondu ČKP

Pokuta za přestupek je sankcí ze strany státu (jeho správního orgánu) za porušení zákona. Je-li přestupek spáchán, postihne přestupce poměrně citelná finanční sankce (až 40 000 Kč). Vybraná pokuta náleží místně příslušnému úřadu, který přestupek řešil (zpravidla tedy vaší obci). Povinnost nepojištěné osoby zaplatit příspěvek do garančního fondu má také sankční charakter, protože přichází v úvahu tehdy, jestliže bylo provozováno nepojištěné vozidlo v rozporu se zákonem. Tuto sankci však neřeší žádný správní orgán, ale uplatňuje ji podle zákona ČKP.


Největším rizikem pro motoristy je, že s nepojištěným vozidlem způsobí dopravní nehodu. Pokud při ní nepojištěný viník způsobí poškozenému újmu na zdraví, mohou náklady na jeho léčbu a následnou zdravotní péči dosáhnout milionů korun. Tyto náklady zaplatí nepojištěný viník nehody

Přibližně každé deváté vozidlo registrované v České republice nemá povinné ručení. Jejich řidiči způsobí každoročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše těchto škod dosahuje cca 450 mil. Kč ročně. Na rozdíl od případů, kdy je pojištění řádně uzavřeno a kdy škody hradí příslušná pojišťovna, nese finální zodpovědnost za náhradu nepojištěné škody viník nehody. Alarmující jsou skutečné příběhy, kdy řidiči nepojištěných vozidel, často velmi mladí, zavinili vážnou dopravní nehodu, při které způsobili několikamiliónové škody na zdraví. Následně po celý život splácí náklady na jejich léčbu a zdravotní péči.

I přesto, že jezdit s vozidlem bez povinného ručení je nezákonné, řada lidí této povinnosti nedbá. Řidiči nepojištěných vozidel se vystavují značnému riziku. Za své jednání mohou dostat pokutu či přijít o řidičský průkaz, ale do největších potíží se dostanou, pokud způsobí dopravní nehodu. Náhrady škody vymáhané na řidiči nepojištěného vozidla může dosáhnout až miliónů korun.

Pokud škodu způsobí nepojištěný řidič, vstupuje do hry Česká kancelář pojistitelů, aby z garančního fondu, který spravuje, a do kterého přispívají pojišťovny poskytující na českém trhu povinné ručení, uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky. Následně, a to velmi účinně, vymáhá veškerou vyplacenou úhradu škody na viníkovi.

Je třeba si uvědomit, že často i drobný dopravní přestupek může mít zcela fatální následek. V případě, že vozidlo nemá uzavřené povinné ručení, uhradí nakonec veškeré škody ten, kdo toto pojištění zanedbal. Mnohdy se může jednat i o statisícové či milionové škody, zejména pokud došlo při nehodě k úmrtí nebo zranění s trvalými následky. Často jde o velmi smutné případy lidí, kteří zanedbali pojištění, a potom vozidlo půjčili třeba kamarádovi, který způsobil nehodu. Tito lidé pak museli hradit obrovské škody a nezřídka skončili v exekuci a přišli o veškerý majetek. Přitom se nejednalo o klasické dlužníky-neplatiče, ale o slušné lidi, kteří jen zapomněli uzavřít pojištění nebo hradit pojistné. Proto nelze jinak než doporučit opravdu pečlivě hlídat pojištění svého vozidla.


Nejrizikovější skupinou jsou mladí muži 18 - 36 let

Mezi viníky nepojištěných škod jsou nejčastěji zastoupeni muži (80 %) a bývají spíše mladší - dvě třetiny jsou v kategorii do 36 let. Nehody jsou často způsobeny pod vlivem alkoholu nebo v důsledku nepřiměřené rychlosti. Výrazně vyšší frekvence nepojištěných škod způsobených pod vlivem alkoholu potom vychází na nehody způsobené o letních víkendových večerech a nocích (tzv. disko nehody).


Následky si nesou celý život

I hmotné škody v řádech desetitisíců korun dokáží znepříjemnit nepojištěnému škůdci život. V případě újmy na zdraví mnohdy nastává situace, že škodu po způsobené nehodě budou splácet až do smrti. Ve srovnání s tím je zaplacení povinného ručení ve výši několika tisícovek ročně zanedbatelnou položkou.


Vybrané příklady nepojištěných škod, které se skutečně staly

(pro znemožnění identifikace škůdce či poškozeného byly upraveny některé identifikační údaje):

Příklad ze života č. 1
Příklad ze života č. 2
Příklad ze života č. 3
O kolik víc zaplatíte za vaše nepojištěné vozidlo?

Nejdražší povinné ručení je to, které nemáte sjednané!

Od 1. 1. 2009 budou nepojištění motoristé za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, povinni uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek ve výši 20 - 300 Kč, dle druhu vozidla.
Nárok na úhradu příspěvku do garančního fondu ČKP vzniká za každý den provozování nepojištěného vozidla. Výši příspěvku pro jednotlivé druhy vozidel stanoví zákon, za nepojištěné období je tvořen následovně:

Příklady částek za příspěvek nepojištěných vozidel

Pro srovnání je v posledním sloupci uvedena výše průměrně placeného pojistného pro daný model vozidla.

Upozornění:
Hodnoty průměrně placeného pojistného jsou pouze orientační. Odpovídají průměrné základní sazbě bez zahrnutí segmentace a vlivu bonusu/malusu. Skutečná nabídka pojistného od konkrétní pojišťovny se od uvedené hodnoty bude pravděpodobně lišit. Navíc pojišťovny své nabídky činí na základě ročního pojistného.

Kompletní přehled denních sazeb příspěvku do garančního fondu ČKP podle druhů vozidel

motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm20 Kč
motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm30 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 ccm50 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm70 Kč
autobus160 Kč
nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg 130 Kč
tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300 Kč
speciální vozidlo80 Kč
přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg30 Kč
zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo40 Kč
ostatní vozidla60 Kč

Postup České kanceláře pojistitelů směrem k neplatičům bude zcela korektní a velmi nekompromisní. Majitel či provozovatel vozidla, který neplní svou zákonnou povinnost a nemá pro své vozidlo sjednáno povinné ručení, obdrží od ČKP písemnou Výzvu k úhradě příspěvku za nepojištěné období. Do 30 dní po jejím obdržení má možnost prokázat, že dané vozidlo je pojištěno, nebo vyřazeno z registru vozidel. Pokud na Výzvu nereaguje, ani příspěvek nezaplatí, obdrží upomínku (dochází ke zvýšení nákladů k tíži obeslaného). Pokud ani poté příspěvek nezaplatí, následuje vymáhání (další zvýšení nákladů k tíži obeslaného), případně i soudní spor (ČKP žaluje, protistrana se brání). Celý postup může končit až exekucí.
POZOR! Příspěvek nenahrazuje pojištění! I přes zaplacení povinného příspěvku stále nebudete pojištěni a nadále se vystavujete sankcím a rizikům plynoucím z jízdy bez pojištěného vozidla.
Pojistěte se, řádně plaťte pojistné a ušetříte si tak starosti i peníze!

Jak lze z registru vozidel ČKP trvale vyřadit neexistující vozidlo?

Podle sdělení Ministerstva dopravy lze neexistující (rozebrané, zlikvidované) vozidlo trvale vyřadit z registru vozidel ve správním řízení, dle § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. Pokud motorové vozidlo zaniklo, je rozhodující datum 1.5.2004, kdy začal platit zákon o ekologické likvidaci. Do tohoto data je možné s občanem zahájit správní řízení, kde do protokolu vysvětlí, jak vozidlo zaniklo a zároveň sdělí, že údaje jsou pravdivé a je si vědom občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti. Před vydáním rozhodnutí správní orgán zjišťuje, zda po 1.5.2004 vozidlo nemělo ani jednou sjednané povinné ručení či ani jednou nebyla provedena STK. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky, je možné vydat rozhodnutí o trvalém vyřazení.

Od ledna 2009 se povinné ručení prokazuje výlučně zelenou kartou

Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu - povinném ručení zelená karta

S platností od 1. června 2008 se univerzálním dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, stala zelená karta. V případě, že pojišťovna vystavila doklad o pojištění před 1. červnem 2008 a tento doklad je platný, pak je možné se po přechodné období do 31. prosince 2008 prokazovat i tímto dokladem.

Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti výhradně zelená karta (dle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 137/2008 Sb.).

Zelená karta je mezinárodně platný doklad o pojištění v zemích systému zelené karty, v zásadě jde o téměř všechny evropské státy. Povinnost mít u sebe zelenou kartu se dříve vztahovala pouze na jízdy do zahraničí, na území ČR se povinné ručení prokazovalo samostatným dokladem o pojištění, vydaným pojistitelem. Novela zákona č. 168/1999 Sb. doklady sjednotila a od 1. června 2008 se pojištění i na území ČR prokazuje zelenou kartou. Od 1. ledna 2009 pak výlučně zelenou kartou a dosavadní dříve vydané doklady o pojištění pozbývají dnem 31. prosince 2008 platnosti.

Upozornění!

Zelená karta obsahuje údaje o vozidle (registrační značce), které musí být v souladu se skutečným stavem. Případné změny musí klient nahlásit své pojišťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozidle.

Zelená karta musí být pojistníkem (tím, kdo povinné ručení uzavřel) podepsána, jinak je neplatná.