309/2004 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č.205/1999 Sb.

309

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2004,

kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.

       Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 4, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb., se mění takto:

       1. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu nebo název".

       2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovem "obchodní firmu".

       3. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Vzor dokladu o pojištění odpovědnosti je uveden v příloze této vyhlášky.".

       4. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Náležitosti dokladu o hraničním pojištění

       (1) Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla (dále jen "doklad o hraničním pojištění") obsahuje tyto náležitosti:

a) číslo pojistné smlouvy,

b) název a sídlo České kanceláře pojistitelů (dále jen "Kancelář"),

c) jméno, popřípadě jména a příjmení pojistníka, adresu, stát trvalého nebo dlouhodobého pobytu, datum narození, číslo pasu a stát, ve kterém byl vydán,

d) jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firmu či název právnické osoby, která je vlastníkem vozidla,

e) adresu a kód státu osoby, která je vlastníkem vozidla,

f) druh vozidla, jeho státní poznávací značku a rozeznávací značku státu evidence vozidla, nebyla-li přidělena státní poznávací značka, mezinárodní identifikátor pro označování vozidla, nebo nebyl-li přidělen, číslo podvozku nebo nebylo-li přiděleno, číslo motoru, tovární značku a typ vozidla, celkovou hmotnost vozidla a počet míst k sezení,

h) začátek a konec pojištění,

i) výši pojistného, den a způsob jeho zaplacení,

j) razítko a podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem Kanceláře, a podpis pojistníka.

       (2) Doklad o hraničním pojištění musí být vyplněn čitelně. V případě ručního vyplnění se zápis provádí perem nebo kuličkovým perem.

       (3) Doklad o hraničním pojištění může být vydán v jiném než českém jazyce, zejména v jazyce anglickém, francouzském, německém a ruském.".

       5. V § 3 písmeno a) zní:

"a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako pojistníka; není-li vlastník, držitel nebo provozovatel vozidla osobou totožnou s osobou pojistníka, obsahuje potvrzení i údaje o těchto osobách, a to podle technického průkazu vozidla,".

       6. V § 3 písm. b) se slova "obchodní jméno" nahrazují slovy "obchodní firmu".

       7. V § 3 písmena d) až g) znějí:

"d) číslo pojistné smlouvy, dobu trvání posledně platného pojištění odpovědnosti a celkovou dobu trvání pojištění odpovědnosti včetně doby trvání pojištění odpovědnosti dokládané při vzniku posledně platného pojištění odpovědnosti,

e) údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné smlouvy uvedené pod písmenem d), zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,

f) údaje podle písmene e), vztahující se k pojistným událostem z předchozích pojištění odpovědnosti, uvedených na dřívějších potvrzeních o době trvání pojištění v členění podle dob trvání jednotlivých pojištění odpovědnosti s uvedením názvu příslušného pojistitele,

g) datum a důvod zániku posledně platného pojištění odpovědnosti,".

       8. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Seznam cizích států

       Mimo území České republiky, ostatních členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska, Monaka, Rumunska, San Marina, Srbska a Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.".

       9. Příloha č. 2 se zrušuje.

Čl. II


       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.