2002/92/ES směrnice EP a rady o zprostředkování pojištění

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/92/ES

ze dne 9. prosince 2002

o zprostředkování pojištění

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru[2],
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy[3],

vzhledem k tomu, že:

       (1) zprostředkovatelé pojištění a zajištění hrají ústřední roli v distribuci pojistných a zajistných produktů ve Společenství,

       (2) první krok k usnadnění výkonu práva zřizovat podniky a na volný pohyb služeb pojišťovacích agentů a makléřů byl učiněn směrnicí Rady 77/92/EHS ze dne 13.prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu práva zřizovat podniky a na volný pohyb služeb u činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 ISIC), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností[4],

       (3) směrnice 77/92/EHS měla zůstat použitelnou do vstupu v platnost předpisů koordinujících vnitrostátní pravidla pro přístup k činnosti pojišťovacích agentů a makléřů a výkon této činnosti,

       (4) členské státy se do značné míry řídily doporučením Komise 92/48/EHS ze dne 18. prosince 1991 o zprostředkovatelích pojištění[5] a toto doporučení pomohlo sblížit vnitrostátní právní předpisy týkající se požadavků na profesní způsobilost a registrace pojišťovacích zprostředkovatelů,

       (5) nadále však existují značné rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, což vytváří překážky pro přístup k činnosti pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelů na vnitřním trhu a pro výkon této činnosti. Proto je vhodné nahradit směrnici 77/92/EHS novou směrnicí,

       (6) pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatelé by měli mít možnost využívat práva zřizovat podniky i volný pohyb služeb, zaručené ve Smlouvě,

       (7) nezpůsobilost zprostředkovatelů pojištění působit volně v celém Společenství brání řádnému fungování jednotného pojistného trhu,

       (8) koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se požadavků na profesní způsobilost a registrace osob v souvislosti s přístupem ke zprostředkování pojištění a s výkonem této činnosti může proto přispět jak k dotvoření jednotného trhu finančních služeb, tak i ke zvýšení ochrany spotřebitele v této oblasti,

       (9) pojistné produkty mohou distribuovat různé typy osob nebo institucí, jako jsou agenti, makléři a provozovatelé“bankopojištění". Stejné zacházení s hospodářskými subjekty a ochrana spotřebitele vyžadují, aby se tato směrnice vztahovala na veškeré tyto osoby a instituce,

       (10) tato směrnice obsahuje definici“vázaného pojišťovacího zprostředkovatele“, která zohledňuje zvláštnosti některých trhů členských států a jejímž účelem je vytvořit podmínky pro registraci použitelné na takové zprostředkovatele. Účelem této definice není znemožnit členským státům mít podobná pojetí, pokud jde o pojišťovací zprostředkovatele, kteří jednají na účet a jménem pojišťovny a za neomezeného ručení pojišťovny za jejich úkony, přitom však jsou oprávněni vybírat pojistné a částky určené pro zákazníky v souladu s finančními zárukami stanovenými touto směrnicí,

       (11) tato směrnice by se měla vztahovat na osoby, jejichž činnost spočívá v poskytování služeb zprostředkování pojištění třetím stranám za úplatu, která může být peněžní nebo může nabývat nějaké jiné formy dohodnutého hospodářského prospěchu vázaného na výkon,

       (12) tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby s jinou profesní činností, jako jsou daňoví odborníci nebo účetní, které v průběhu této jiné profesní činnosti příležitostně radí ve věcech pojistného krytí, ani by se neměla vztahovat na pouhé poskytování informací obecné povahy o pojistných produktech, pokud účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním pojistných nebo zajistných smluv, profesionálně vyřizovat pojistné události pro pojišťovny nebo zajišťovny, provádět likvidaci škod a odborné posuzování nároků,

       (13) tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby vykonávající zprostředkování pojištění jako vedlejší činnost za určitých přísně vymezených podmínek,

       (14) pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatelé by měli být registrováni u příslušného orgánu členského státu, v němž mají bydliště, sídlo nebo ústředí, pokud splňují přísné profesní požadavky ve vztahu ke své kvalifikaci, dobré pověsti, pojištění profesní odpovědnosti a finanční přiměřenosti,

       (15) taková registrace by měla pojišťovacím a zajišťovacím zprostředkovatelům umožnit působit v jiných členských státech v souladu se zásadami práva zřizovat podniky i volného pohybu služeb, pokud byl dodržen odpovídající oznamovací postup mezi příslušnými úřady,

       (16) je třeba použít přiměřené sankce proti osobám, které vykonávají zprostředkování pojištění nebo zajištění bez registrace, proti pojišťovnám nebo zajišťovnám, které využívají služby neregistrovaných zprostředkovatelů, a proti zprostředkovatelům, kteří nedodržují vnitrostátní právní předpisy přijaté na základě této směrnice,

       (17) Pro ochranu spotřebitele je nezbytná spolupráce a výměna informací mezi příslušnými úřady, zajišťující solidnost obchodu s pojištěním a zajištěním na jednotném trhu,

       (18) pro spotřebitele je nezbytné vědět, zda má co činit se zprostředkovatelem, který mu radí ohledně produktů z široké škály pojišťoven nebo produktů poskytovaných určitým počtem pojišťoven,

       (19) tato směrnice by měla stanovit povinnosti, které by měli mít pojišťovací zprostředkovatelé při poskytování informací zákazníkům. Členský stát může v této oblasti zachovat nebo přijmout přísnější právní předpisy, které mohou být použity na pojišťovací zprostředkovatele nezávisle na jejich bydlišti či sídle, pokud provozují zprostředkovatelskou činnost na jeho území, za předpokladu, že jakékoli takové přísnější právní předpisy jsou v souladu s právem Společenství, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu")[6],

       (20) jestliže zprostředkovatel prohlašuje, že radí ohledně produktů z široké škály pojišťoven, měl by provést nestrannou a dostatečně rozsáhlou analýzu produktů dostupných na trhu. Kromě toho by všichni zprostředkovatelé měli svá doporučení zdůvodňovat,

       (21) sdělení takových informací je méně potřebné vyžadovat, je-li zákazníkem společnost, která hledá pojistné nebo zajistné krytí obchodních nebo průmyslových rizik,

       (22) členské státy potřebují vhodné a účinné postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem urovnávání sporů mezi zprostředkovateli pojištění a zákazníky, případně s využitím již existujících postupů, kde je to vhodné,

       (23) aniž je dotčeno právo zákazníků podávat žaloby u soudů, měly by členské státy povzbuzovat veřejné nebo soukromé orgány zřízené za účelem mimosoudního urovnávání sporů, aby spolupracovaly při urovnávání přeshraničních sporů. Taková spolupráce by případně mohla být zaměřena tak, aby se zákazníkům umožnilo obracet se na mimosoudní instituce zřízené v členském státě, kde mají bydliště nebo sídlo, se stížnostmi na zprostředkovatele pojištění usazené v jiných členských státech. Další pomoc spotřebitelům při využívání přeshraničních služeb nabízí vytvoření sítě FIN-NET. Procesní předpisy by měly brát v úvahu doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. května 1998 o zásadách pro instituce příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů[7],

       (24) směrnice 77/92/EHS by proto měla být zrušena,

       PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I 

PŮSOBNOST A DEFINICE

Článek 1

Působnost

       (1) Tato směrnice stanoví pravidla pro přístup fyzických a právnických osob, které jsou usazeny v členském státě nebo si přejí se zde usadit, k činnosti v oblasti zprostředkování pojištění a zajištění a pro výkon této činnosti.

       (2) Tato směrnice se nevztahuje na osoby, které poskytují služby při zprostředkování pojistných smluv, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a) pojistná smlouva vyžaduje pouze znalosti o pojistném krytí, které je poskytováno;
b) pojistná smlouva není smlouvou o životním pojištění;
c) pojištění nekryje rizika povinného ručení;
d) hlavní předmět činnosti takové osoby je jiný než zprostředkování pojištění;
e) pojištění je doplňkem k výrobku nebo službě dodávané poskytovatelem, jestliže takové pojištění kryje :

(i) riziko defektu, ztráty nebo poškození zboží od takového poskytovatele; nebo

(ii) poškození nebo ztrátu zavazadla nebo jiná rizika spojená s cestováním zajišťovaným takovým poskytovatelem, i když pojištění kryje životní pojištění nebo odpovědnostní rizika, jestliže takové krytí je doplňkem k hlavnímu pojištění rizik spojených s cestováním;

f) objem ročního pojistného nepřekročí 500 EUR a trvání pojistné smlouvy včetně jakéhokoli prodloužení nepřekročí pět roků.

       (3) Tato směrnice se nevztahuje na služby zprostředkování pojištění a zajištění poskytované v souvislosti s riziky a závazky nacházejícími se či uzavřenými mimo Společenství.

       Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu, pokud jde o činnost ve zprostředkování pojištění vykonávanou pojišťovacími a zajišťovacími zprostředkovateli usazenými v třetí zemi a působícími na jeho území na základě zásady volného pohybu služeb, za podmínky, že je zaručeno stejné zacházení pro všechny osoby, které vykonávají nebo mají povoleno vykonávat činnost ve zprostředkování pojištění na tomto trhu.

       Tato směrnice neupravuje činnost ve zprostředkování pojištění vykonávanou ve třetích zemích, ani činnost pojišťoven nebo zajišťoven Společenství ve smyslu první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu[8] a první směrnice Rady 79/267/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu[9], vykonávanou prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění ve třetích zemích.

Článek 2

Definice

       Pro účely této směrnice se rozumí:

1) “pojišťovnou" podnik, který obdržel úřední povolení podle článku 6 směrnice 73/239/EHS nebo článku 6 směrnice 79/267/EHS;
 
2) “zajišťovnou" podnik jiný než pojišťovna nebo pojišťovna z nečlenské země, jehož hlavní činnost spočívá v přejímání rizik postoupených pojišťovnami, pojišťovnami nečlenských zemí nebo jinými zajišťovnami;

3) “zprostředkováním pojištění" činnost spočívající v předkládání, navrhování nebo provádění jiných přípravných prací pro uzavírání pojistných smluv nebo uzavírání takových smluv nebo napomáhání při správě a plnění takových smluv, zejména v případě pojistné události.

       Tyto činnosti se nepovažují za zprostředkování pojištění, vykonává-li je pojišťovna nebo zaměstnanec pojišťovny, který jedná jménem pojišťovny.

       Příležitostné poskytování informací v souvislosti s jinou profesní činností za předpokladu, že účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním pojistných smluv, profesionální správa pojistných událostí pro pojišťovnu a likvidace a odborné posuzování škod se rovněž nepovažují za zprostředkování pojištění;

4) “zprostředkováním zajištění" činnost spočívající v předkládání, navrhování nebo provádění jiných přípravných prací pro uzavírání zajistných smluv nebo uzavírání takových smluv nebo napomáhání při správě a plnění takových smluv, zejména v případě pojistné události.

       Tyto činnosti se nepovažují za zprostředkování zajištění, vykonává-li je zajišťovna nebo zaměstnanec zajišťovny, který jedná jménem zajišťovny.

       Příležitostné poskytování informací v souvislosti s jinou profesní činností za předpokladu, že účelem této činnosti není pomáhat zákazníkům s uzavíráním nebo plněním zajistných smluv, profesionální vyřizování pojistných událostí pro zajišťovnu a likvidace a odborné posuzování škod, se rovněž nepovažují za zprostředkování zajištění;

5) “pojišťovacím zprostředkovatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která za odměnu zahájí zprostředkování pojištění nebo je vykonává;

6) “zajišťovacím zprostředkovatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která za odměnu zahájí zprostředkování zajištění nebo je vykonává;

7) “vázaným pojišťovacím zprostředkovatelem“ každá osoba, která vykonává činnost zprostředkování pojištění pro jednu nebo více pojišťoven a jejich jménem a na jejich účet u pojistných produktů, které nejsou vzájemně konkurenční, ale nevybírá pojistné ani částky určené pro zákazníky, a která jedná při plné odpovědnosti těchto pojišťoven za produkty, které se jich týkají.

       Každá osoba, která vykonává činnost zprostředkování pojištění vedle hlavního předmětu své činnosti, se rovněž považuje za vázaného pojišťovacího zprostředkovatele jednajícího jménem jedné nebo více pojišťoven ohledně jejich produktů, jestliže je pojištění doplňkem zboží nebo služeb poskytovaných v rámci této hlavní profesní činnosti a osoba nevybírá pojistné ani částky určené pro zákazníky;

8) “velkými riziky" velká rizika definovaná v čl. 5 písm. d) směrnice 73/239/EHS;

9) “domovským členským státem“:

a) je-li zprostředkovatel fyzickou osobou, členský stát, v němž má osoba bydliště a v němž vykonává činnost;

b) je-li zprostředkovatel právnickou osobou, členský stát, v němž má osoba sídlo, nebo jestliže podle právních předpisů svého státu nemá žádné sídlo, členský stát, v něž má ústředí;

10) hostitelským členským státem" členský stát, v němž má zprostředkovatel pojištění nebo zajištění pobočku nebo poskytuje služby;

11) “příslušnými úřady" úřady, které každý členský stát určuje podle článku 7;

12) “trvalým nosičem dat" každý nástroj, který umožňuje zákazníkovi ukládat informace určené osobně jemu způsobem vhodným pro jejich pozdější využití po dobu odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje reprodukci uložených údajů v nezměněném stavu.

       Trvalými nosiči dat jsou zejména diskety, média pro mechaniky CD-ROM a DVD a pevné disky počítačů, na nichž je uložena elektronická pošta, ale nezahrnují internetové stránky kromě těch, které splňují kritéria obsažená v prvním odstavci.


KAPITOLA II

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE REGISTRACE

Článek 3

Registrace

       (1) Pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatelé budou registrováni příslušným úřadem ve své domovském členském státě dle článku 7 odst. 2.

       Aniž je dotčen první pododstavec, mohou členské státy stanovit, že pojišťovny a zajišťovny nebo jiné instituce mohou spolupracovat s příslušnými orgány při registraci pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelů a při uplatňování požadavků článku 4 vůči těmto zprostředkovatelům. Zejména vázaní pojišťovací zprostředkovatelé mohou být registrováni pojišťovnou nebo asociací pojišťoven pod dozorem příslušného úřadu.

       Členské státy nemusí uplatnit požadavek uvedený v prvním a druhém pododstavci na všechny fyzické osoby, které pracují v podniku a vykonávají činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění. V případě právnických osob členské státy takové osoby registrují a v registru rovněž uvádějí jména fyzických osob ve vedení, které odpovídají za zprostředkovatelskou činnost.

       (2) Členské státy mohou pro pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatele zřídit více než jeden registr za podmínky, že stanoví kritéria, podle nichž musí být zprostředkovatelé registrováni.

       Členské státy zajistí, aby bylo zřízeno jediné informační místo které umožní rychlý a snadný přístup k informacím z těchto různých registrů, které budou elektronicky shromažďovány a trvale udržovány v aktuální podobě. Toto informační místo také bude poskytovat podrobnosti o příslušných úřadech každého členského státu, uvedených v odstavci 1, prvním pododstavci. V registru bude dále označena země , ve které nebo ve kterých zprostředkovatel podniká za podmínek svobodného zakládání podniku a volného poskytování služeb.

       (3) Členské státy zajistí, aby registrace zprostředkovatelů pojištění, včetně smluvně vázaných, a zprostředkovatelů zajištění podléhala dodržení požadavků na profesní způsobilost stanovených v článku 4.

       Členské státy rovněž zajistí, aby pojišťovací zprostředkovatelé, včetně vázaných, a zajišťovací zprostředkovatelé, kteří přestali plnit tyto požadavky, byli z registru vyřazeni. Platnost registrace podléhá pravidelnému přezkumu příslušným úřadem. V případě nutnosti domovský členský stát bude o takovém vyřazení z registru informovat vhodným způsobem hostitelský členský stát.

       (4) Příslušné orgány mohou pojišťovacím a zajišťovacím zprostředkovatelům vydávat doklad umožňující jakékoli zúčastněné osobě ověřit si nahlédnutím do registru nebo registrů uvedených v odstavci 2, že zprostředkovatelé jsou řádně registrováni.

       Takový doklad bude obsahovat přinejmenším informace uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. a) a b) a v případě právnické osoby jméno fyzické osoby nebo osob uvedených v tomto článku odst. 1 čtvrtém pododstavci.

       Členský stát požádá o vrácení dokladu příslušnému úřadu, který jej vydal, jakmile dotyčný pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatel přestane být registrován.

       (5) Registrovaní pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatelé smějí zprostředkování pojištění a zajištění zahájit a vykonávat ve Společenství jak na základě práva zřizovat podniky, tak volného pohybu služeb.

       (6) Členské státy zajistí, aby pojišťovny využívaly služby zprostředkování pojištění a zajištění pouze registrovaných pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelů a osob uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 4

  Profesní požadavky

       (1) Pojišťovací a zajišťovací prostředkovatelé musí mít přiměřené znalosti a schopnosti, které stanoví domovský členský stát zprostředkovatele.

       Domovský členský stát si může upravit požadované podmínky, týkající se znalostí a schopností, podle činnosti zprostředkování pojištění a zajištění a prodávaných produktů, zvláště jestliže hlavní předmět činnosti zprostředkovatele je jiný než zprostředkování pojištění. V takových případech může zprostředkovatel vykonávat zprostředkování pojištění pouze tehdy, jestliže pojišťovací zprostředkovatel splňující podmínky tohoto článku anebo pojišťovna převezme plnou odpovědnost za jeho jednání.

       Členský stát může stanovit, že v případech uvedených v druhém pododstavci odstavce 1 článku 3, pojišťovna bude ověřovat, zda znalosti a schopnosti zprostředkovatelů jsou v souladu s povinnostmi stanovenými v prvním pododstavci tohoto odstavce a pokud je třeba, poskytne takovým zprostředkovatelům školení odpovídající požadavkům týkajících se produktů prodávaných těmi zprostředkovateli.

       Členské státy nemusí uplatňovat ustanovení pododstavce 1 na všechny fyzické osoby zaměstnané v podniku, které vykonávají činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění. Členské státy zajistí, aby dostatečný počet osob v řídící struktuře takového podniku , které odpovídají za zprostředkování pojistných produktů jakož i všechny další osoby, které se přímo podílejí na zprostředkování pojištění nebo zajištění, prokazovaly znalosti a schopnosti, nezbytné pro výkon jejich povinností.

       (2) Pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatelé musí být důvěryhodní. Přinejmenším nesmějí mít zápis v trestním rejstříku nebo podobném rejstříku jednotlivého členského státu ve vztahu k závažným trestním majetkovým činům nebo jiným trestným činům týkajícím se finančních činností a nesměl být na ně vyhlášen konkurs, pokud nebyli dle národního práva rehabilitováni.

       Členské státy mohou v souladu s ustanoveními druhého pododstavce článku 3 odst. 1 dovolit pojišťovnám kontrolovat důvěryhodnost pojišťovacích zprostředkovatelů

       Členské státy nemusí uplatňovat ustanovení pododstavce 1 na všechny fyzické osoby, které pracují v podniku, a které vykonávají zprostředkování pojištění nebo zajištění. Členské státy zajistí, aby tyto požadavky splňovaly řídící orgány takového podniku i zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na zprostředkování pojištění či zajištění.

       (3) Pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatelé budou mít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání účinnou na celém území Společenství, nebo jinou srovnatelnou záruku odpovědnosti za profesní nedbalost v hodnotě nejméně 1 000 000 EUR na jednu pojistnou událost a 1 500 000 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok, pokud mu takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jehož účet pojišťovací nebo zajišťovací zprostředkovatel jedná nebo za nějž je pojišťovací nebo zajišťovací zprostředkovatel oprávněn jednat, nebo pokud tento podnik převzal za jednání zprostředkovatele plnou odpovědnost.

       (4) Členské státy učiní nezbytná opatření na ochranu spotřebitele pro případ, kdy by pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatel ztratil schopnost převést pojišťovně pojistné nebo převést odškodnění či vrátit pojistné pojistníkovi. Taková opatření mohou nabýt jednu nebo více následujících forem :

a) ustanovení právních předpisů nebo smluvní ustanovení, podle nichž se na peníze zaplacené zákazníkem zprostředkovateli hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny pojišťovně, zatímco na peníze zaplacené pojišťovnou zprostředkovateli se  hledí tak, jako kdyby byly zaplaceny zákazníkovi, až tehdy, když je zákazník  skutečně obdrží;

b) požadavek na pojišťovací zprostředkovatele, aby trvale disponovali finančními prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 15 000 EUR;

c) požadavek, aby se peníze zákazníků převáděly prostřednictvím přísně oddělených klientských účtů a aby se tyto účty nepoužívaly k odškodnění jiných věřitelů v případě úpadku;

d) požadavek, aby byl zřízen záruční fond.

       (5) Výkon činnosti zprostředkování pojištění a zajištění vyžaduje, aby byly profesní požadavky stanovené v tomto článku splňovány trvale.

       (6) Členské státy mohou zpřísnit požadavky stanovené v tomto článku nebo doplnit další požadavky na pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatele registrované na jejich území.

       (7) Částky uvedené v odstavcích 3 a 4 budou pravidelně přezkoumávány, aby braly v úvahu změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem. První přezkoumání se uskuteční po pěti letech od účinnosti této směrnice a dále vždy po následujících pěti letech.

       Částky budou automaticky upraveny zvýšením základní částky v EUR o procentuální změnu v tomto indexu za období mezi účinností směrnice a prvním datem přezkoumání nebo mezi minulým a novým datem přezkoumání a zaokrouhleny nahoru na celé EUR.

Článek 5

Zachování nabytých práv

       Členské státy mohou stanovit, že ty osoby, které vykonávaly zprostředkovatelskou činnost před 1. zářím 2000, byly uvedeny v registru a měly úroveň vzdělání a zkušenosti srovnatelné s takovými, jaké vyžaduje tato Směrnice, budou do registru, který bude vytvořen, automaticky převedeny, jakmile splní požadavky stanovené v článku 4, (3) a (4).

Článek 6

Oznamování zřízení podniku a poskytování služeb v jiných členských státech

       (1) Každý pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatel, který má v úmyslu poprvé vykonávat činnost v jednom nebo více členských státech v rámci volného pohybu služeb nebo práva zřizovat podniky, to oznámí příslušnému úřadu svého domovského členského státu.

       Do jednoho měsíce po takovém oznámení tyto příslušné úřady sdělí příslušným úřadům hostitelského členského státu, které si to přejí, úmysl pojišťovacího nebo zajišťovacího zprostředkovatele, a současně o tom vyrozumí dotyčného zprostředkovatele.

       Pojišťovací nebo zajišťovací zprostředkovatel může zahájit činnost jeden měsíc ode dne, kdy byl vyrozuměn příslušným úřadem domovského členského státu o oznámení uvedeném v druhém pododstavci. Tento zprostředkovatel však může zahájit činnost okamžitě, jestliže si hostitelský stát nepřeje být o této skutečnosti informován.

       (2) Členské státy oznámí Komisi, zda si přejí být informovány v souladu s odstavcem 1. Komise to obratem oznámí všem členským státům.

       (3) Příslušný úřad hostitelského členského státu může přijmout nezbytné kroky k zajištění náležitého zveřejnění podmínek, za kterých má být v obecném zájmu obchodování na jeho území prováděno.

Článek 7

Příslušné úřady

       (1) Členské státy určí příslušné úřady, které budou pověřeny zajišťovat provádění této Směrnice. Zpraví o tom Komisi a označí případné odchylky od jejich povinností.

       (2) Úřady uvedené v odstavci 1 jsou buď státní úřady nebo instituce uznávané podle práva jednotlivých států nebo k tomu výslovně zákonem oprávněné státní úřady. Nejsou jimi pojišťovny nebo zajišťovny.

       (3) Příslušné úřady budou vybaveny všemi pravomocemi nezbytnými k plnění svých úkolů. Členský stát, na jehož území je více než jeden příslušný úřad, zajistí, aby tyto úřady úzce spolupracovaly v zájmu účinného výkonu svých příslušných povinností.


Článek 8

Sankce

       (1) Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že osoba vykonávající činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění není registrována v některém členském státě a není uvedena v čl. 1 odst. 2.

       (2) Členské státy stanoví přiměřené sankce pro pojišťovny nebo zajišťovny, které využívají služby zprostředkování pojištění nebo zajištění poskytované osobami, které nejsou registrovány v členském státě a které nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 2.

       (3) Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že pojišťovací nebo zajišťovací zprostředkovatel nedodržuje vnitrostátní právní předpisy vydané na základě této směrnice.

       (4) Touto směrnicí není dotčeno právo hostitelských členských států přijímat přiměřená opatření k prevenci nebo potrestání protiprávního jednání, k němuž dojde na jejich území, a které je v rozporu s právními nebo správními předpisy přijatými z důvodů obecného zájmu. Součástí těchto opatření je možnost zakázat provinilým pojišťovacím nebo zajišťovacím zprostředkovatelům další činnost na jejich území.

       (5) Veškerá opatření zahrnující sankce nebo omezení činnosti pojišťovacího nebo zajišťovacího zprostředkovatele musí být řádně odůvodněna a sdělena dotyčnému zprostředkovateli. Každé takové opatření podléhá právu na odvolání k soudu v členském státě, který je přijal.

Článek 9

Výměna informací mezi členskými státy

       (1) Příslušné úřady různých členských států budou spolupracovat, aby zajistily řádné uplatňování ustanovení této směrnice.

       (2) Příslušné úřady si budou vyměňovat informace o pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelích, kterým byly uloženy sankce uvedené v čl. 8 odst. 3 nebo opatření uvedená v čl. 8 odst. 4, pokud tyto informace mohou vést ke zrušení zápisu těchto zprostředkovatelů v registru. Příslušné úřady si mohou rovněž vyměňovat jakékoliv potřebné informace na žádost jednoho z nich.

       (3) Všechny osoby, od kterých se vyžaduje přijímat nebo podávat informace v souvislosti s touto směrnicí, budou vázány mlčenlivostí, tak jak je stanoveno v článku 16 směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci zákonů, předpisů a správních nařízení týkajících se přímého jiného než životního pojištění a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění)[10] a článku 15 směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci zákonů, předpisů a správních nařízení týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS (třetí směrnice o životním pojištění)[11].

Článek 10

Stížnosti

       Členské státy vytvoří postupy, které umožní zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám, zejména spotřebitelským sdružením, podávat stížnosti na pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatele. Všechny stížnosti budou zodpovězeny.

Článek 11

Mimosoudní urovnávání sporů

1. Členské státy budou podporovat vytvoření přiměřených a účinných postupů pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy s cílem mimosoudního urovnávání sporů mezi pojišťovacími zprostředkovateli a zákazníky, popřípadě s využitím stávajících institucí.

2. Členské státy budou podporovat spolupráci těchto institucí při urovnávání přeshraničních sporů.

KAPITOLA III

INFORMAČNÍ POŽADAVKY NA ZPROSTŘEDKOVATELE

Článek 12

Informace poskytované pojišťovacím zprostředkovatelem

       (1) Před uzavřením jakékoli první pojistné smlouvy a, je-li to nezbytné, při změně nebo obnovení této smlouvy poskytne pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi alespoň tyto informace:

a) svou totožnost a adresu;

b) registr, v němž je zapsán, a způsob, jak lze ověřit jeho registraci;

c) zda vlastní přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo kapitálu příslušné pojišťovny;

d) mzda příslušná pojišťovna nebo mateřský podnik dané pojišťovny vlastní přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele;

e) údaje o postupech uvedených v článku 10, které umožňují zákazníkům a jiným zúčastněným osobám podávat stížnosti na pojišťovací a zajišťovací zprostředkovatele, a případně o postupech pro mimosoudní urovnávání sporů uvedených v článku 11.

       Pojišťovací zprostředkovatel bude dále zákazníka s ohledem na poskytovanou smlouvu informovat, zda

i) radí na základě povinnosti podle odstavce 2 poskytovat nestrannou analýzu nebo

ii) má smluvní povinnost provádět zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven. V takovém případě na zákazníkovu žádost poskytne jména  takových pojišťoven, nebo

iii) nemá smluvní povinnost provádět zprostředkování pojištění výhradně pro jednu  nebo více pojišťoven a neposkytuje doporučení, založené na povinnosti  podle odstavce 2 poskytovat řádnou analýzu. V takovém případě na zákazníkovu  žádost poskytne jména pojišťoven, se kterými může sjednávat a sjednává  pojištění.

       V případech, kdy se informace poskytují zákazníkovi pouze na jeho vlastní žádost, bude zákazník informován, že má právo takové informace požadovat.

       (2) Jestliže pojišťovací zprostředkovatel informuje zákazníka, že radí na základě řádné analýzy, je povinen mu tuto radu poskytnout na základě analýzy dostatečně velkého počtu pojistných smluv nabízených na trhu tak, aby mohl zákazníkovi doporučit v souladu s odbornými kritérii pojistnou smlouvu odpovídající jeho potřebám.

       (3) Před uzavřením konkrétní smlouvy upřesní pojišťovací zprostředkovatel alespoň požadavky a potřeby zákazníka, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem, jakož i základní důvody, proč zákazníkovi doporučuje daný pojistný produkt. Tyto údaje budou přizpůsobovány podle složitosti navrhované pojistné smlouvy.

       (4) Informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 není třeba poskytovat, jestliže pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění velkých rizik, a v případě zajišťovacích zprostředkovatelů.

       (5) Členské státy si mohou zachovat nebo přijmout přísnější předpisy ohledně požadavků na informace uvedených v odstavci 1, jsou-li tyto předpisy v souladu s právem Společenství.

       Členské státy budou informovat Komisi o vnitrostátních právních předpisech uvedených v prvním pododstavci.

       V zájmu dosažení vysoké úrovně transparentnosti všemi vhodnými prostředky Komise zajistí, aby informace, které obdrží o vnitrostátních právních předpisech, byly sděleny též spotřebitelům a pojišťovacím zprostředkovatelům.

Článek 13

Informační podmínky

       (1) Veškeré informace poskytované zákazníkům v souladu s článkem 12 musí být předávány:

a) písemně nebo na jakémkoliv trvalém nosiči dostupném a přístupném zákazníkovi;

b) jasně a přesně, pro zákazníka srozumitelnou formou;

c) v úředním jazyce členského státu, ve kterém se vyskytuje daný závazek nebo v jakémkoli jiném jazyce dohodnutém stranami.

       (2) Odchylně od odst. 1 písm. a) smějí být informace uvedené v článku 12 poskytnuty ústně, jestliže to zákazník požaduje nebo je-li nutné okamžité krytí. V těchto případech bude informace zákazníkovi poskytnuta v souladu s odstavcem 1 neprodleně po uzavření pojistné smlouvy.

       (3) V případě telefonického prodeje musí být předběžné informace předané zákazníkovi v souladu s pravidly Společenství použitelnými na finanční služby prodávané spotřebitelům na dálku. Kromě toho se informace poskytují zákazníkovi v souladu s odstavcem 1 neprodleně po uzavření pojistné smlouvy.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Právo obrátit se na soud

       Členské státy zajistí, aby rozhodnutí učiněná o pojišťovacím zprostředkovateli, zajišťovacím zprostředkovateli nebo pojišťovně podle zákonů, směrnic a správních předpisů přijatých podle této směrnice, podléhala právu na odvolání k soudu.

Článek 15

Zrušení

       Směrnice 77/92/EHS se zrušuje ode dne uvedeného v čl. 16 odst. 1.

Článek 16

Transpozice

       (1) Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. ledna 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

       (2) Členské státy poskytnou Komisi znění zákonů, směrnic a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Spolu s tím poskytnou tabulku srovnávající přijaté vnitrostátní předpisy s touto směrnicí.

Článek 17

Platnost

       Tato směrnice vstupuje v platnost dnem jejího uveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 18

Určení

       Tato směrnice je určena členským státům.

       V Bruselu dne 9. prosince 2002.


Za Evropský parlament                                              Za Radu
předseda                                                                   předseda

P. COX                                                                H. C. SCHMIDT


[1] Úřední věstník  C 29 E, 30.1.2001, s. 245.

[2] Úřední věstník  C 221, 7.8.2001, s. 121.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2001 (Úřední věstník  C 140 E, 13.6.2002, s. 167), společný postoj Rady ze dne 18. března 2002 (Úřední věstník  C 145 E, 18.6.2002, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. června 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2002.

[4] Úřední věstník  L 26, 31.1.1977, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[5] Úřední věstník  L 19, 28.1.1992, s. 32.

[6] Úřední věstník  L 178, 17.7.2000, s. 1.

[7] Úřední věstník  L 115, 17.4.1998, s. 31.

[8] Úřední věstník  L 228, 16.8.1973, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/13/ES (Úřední věstník  L 77, 20.3.2002, s. 17).

[9] Úřední věstník  L 63, 13.3.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/12/ES (Úřední věstník  L 77, 20.3.2002, s. 11).

[10] Úřední věstník  L 228, 11.8.1992, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES (Úřední věstník  L 290, 17.11.2002, s. 27).

[11] Úřední věstník  L 360, 9.12.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/64-/ES.