254/2004 Sb. zákon o omezení plateb v hotovosti

254

 

ze dne 13. dubna 2004 ,


o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

 

§ 1

 

Účel zákona

Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.

§ 2

 

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu,
 2. poskytovatelem platby ten, kdo platbou uhrazuje závazek.

(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr.

(3) Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.

Bezhotovostní platby

 

§ 3

(1) Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné

 1. navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo
 2. osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na

 1. platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle zákona o správě daní a poplatků nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
 2. povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
 3. platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů,
 4. platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpis 1 ),
 5. platby určené k úschově peněz notářem,
 6. platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.

§ 4

       (1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu 2 ) provedena v hotovosti.

       (2) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

       (3) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

       (4) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Kontrola a správní delikty

 

§ 5

       (1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají

 1. územní finanční orgány 3 ),
 2. celní orgány 4 )

(dále jen "kontrolní orgán").

       (2) Při provádění kontroly a při ukládání pokut postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních předpisů upravujících řízení ve věcech daní a poplatků a celní řízení.

§ 6

       (1) Kontrolní orgán uloží poskytovateli platby, který poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, pokutu až do výše 5 000 000 Kč, nejméně však 10 000 Kč. Při stanovení výše pokuty přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům.

       (2) Kontrolní orgán uloží pokutu ve výši podle odstavce 1 i příjemci hotovostní platby, pokud tato platba přesáhla limit a příjemce platby musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení tohoto zákona.

       (3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgán o porušení povinnosti dozvěděl; nejpozději lze pokutu pravomocně uložit do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

       (4) Kontrolní orgán uloží pokutu podle odstavce 1 nebo 2, při každém porušení tohoto zákona, zjištěném ve lhůtě uvedené v odstavci 3.

§ 7

 

Přechodné ustanovení

Bylo-li sjednáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona splnění závazku platbou v hotovosti, lze provést platbu v hotovosti převyšující limit uvedený v § 4 nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o správě daní a poplatků

 

§ 8

V § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 322/2003 Sb., se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) vůči specializovaným policejním složkám určeným ministrem vnitra

 1. pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti,
 2. pro boj proti teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány,
 3. pro boj se závažnou hospodářskou trestnou činností, korupcí a organizovaným zločinem, pokud tato složka požaduje údaje potřebné pro řízení o trestných činech spáchaných v oblastech uvedených pod body 1 až 3.".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 9  

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

 

 

1 )        Zákon č.  240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

2 )        Například zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

3 )        Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

 

4 )          Zákon č.  13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.