36/2004 Sb. zákon, kterým se mění zákon č.42/1994 Sb. o penzijním připojištění

36

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2003,

kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I 

       Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

       1. V § 2 větě první se slovo "jen" zrušuje.

       2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

       "(2) Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu.".

       3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

       V penzijním připojištění je zakázána diskriminace účastníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se nepovažuje, jestliže se pro účely výpočtu výše penze použijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.".

       4. V § 3 odst. 3 větě první, § 4 odst. 4 větě první, § 4 odst. 5 větě první, § 4 odst. 6 větě první, § 5 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 3 písm. a) a v § 35 odst. 2 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu".

       5. V § 3 odst. 4 větě první se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firma".

       6. V § 3 odst. 4 větě druhé se slova "svém obchodním jménu" nahrazují slovy "své obchodní firmě".

       7. V § 4 odst. 1 se slova "výzvy k upisování" nahrazují slovy "veřejné nabídky".

       8. V § 4 odst. 3 se slovo "zaměstnanecké" nahrazuje slovy "akcie za zvýhodněných podmínek pro zaměstnance 1aa) ".

Poznámka pod čarou č. 1aa) zní:

________________________________________

"1aa) § 158 obchodního zákoníku.".

       9. V § 4 odst. 4 větě druhé se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál" a slovo "tvořeno" se nahrazuje slovem "tvořen".

       10. V § 4 odst. 5 se věta druhá zrušuje a ve větě poslední se slova "veřejné výzvy" nahrazují slovy "veřejné nabídky".

       11. V § 5 odst. 2 písm. a) a v § 10 písm. e) se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firmu".

       12. V § 7 odst. 1 se slova "to platí obdobně pro dozorčí radu penzijního fondu" nahrazují slovy "dozorčí rada penzijního fondu musí mít nejméně tři členy, přičemž počet jejích členů musí být dělitelný třemi".

       13. V § 7 odst. 7 větě poslední se za slova "soudního řízení" vkládají slova ", exekučního řízení podle exekučního řádu, výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě".

       14. V § 12 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Smlouva nesmí obsahovat zneužitelné klauzule v neprospěch účastníka.".

       15. V § 12 odst. 3 se slova "s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, a to" zrušují.

       16. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

       "(3) Penzijní fond je povinen písemně informovat účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

       17. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

       "(3) Účastník je povinen písemně oznámit penzijnímu fondu všechny skutečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační povinnosti penzijního fondu podle § 14 a 26.".

       18. V § 19 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g)

ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice,".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

       19. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění nebo" zrušují.

       20. V § 21 odst. 4 se za slova "písm. a)" vkládají slova "musí být stejný pro ženy i muže,", slova "nemůže být" se nahrazují slovy "a nesmí být" a slova "nemůže stanovit" se nahrazují slovy "nesmí stanovit".

       21. V § 21 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

       "(7) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění a kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem.

       (8) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění a kteří nemají bydliště na území členského státu Evropské unie, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem.".

       22. V § 22 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

       23. V § 26 odstavec 1 zní:

       "(1) Účastníci musí být každoročně penzijním fondem písemně informováni o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje ve prospěch jejich nároků z penzijního připojištění a o stavu těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka. Informaci je penzijní fond povinen zaslat nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, a dále též na žádost účastníka. Za odeslání druhé a další informace je penzijní fond oprávněn požadovat na účastníku úhradu účelně vynaložených nákladů.".

       24. V § 33 odstavec 1 zní:

       "(1) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem musí být umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku.".

       25. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

       "(2) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být umístěny zejména do


a) dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, a dluhopisů, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

b) dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jejíž je Česká republika členem,

c) podílových listů otevřených podílových fondů,

d) cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, který je povolen příslušným úřadem členského státu,

e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků, kromě cenných papírů,

f) nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků a sloužících zcela nebo převážně k podnikání nebo byení.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

       26. V § 33 odstavec 3 zní:

   "(3) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být uloženy i na vkladových účtech, vkladních knížkách a na vkladech potvrzených vkladovým certifikátem nebo vkladním listem, a to u banky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky nebo u banky se sídlem na území členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Výše takto uložených prostředků u jedné banky nesmí tvořit více než 10 % majetku penzijního fondu nebo 20 000 000 Kč, popřípadě ekvivalent této částky v cizí měně.".

27. V § 33 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 12) zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

28. V § 33 odstavec 7 zní:

       "(7) Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, může penzijní fond uzavírat pouze za předpokladu, že slouží ke snižování rizik plynoucích z kurzů cenných papírů, úrokových měr a devizových kurzů aktiv nacházejících se v portfoliu penzijního fondu. Pokud lze tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je penzijní fond povinen uzavírat je pouze na veřejném trhu a dále na regulovaných trzích členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, které jsou povoleny příslušným úřadem členského státu, za předpokladu, že jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a penzijní fond má možnost je kdykoliv zpeněžit a uzavřít za jejich tržní hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může provádět pouze banka, která je depozitářem penzijního fondu.".

29. V § 34 odstavce 1 až 4 znějí:

       "(1) Hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více než 10 % majetku penzijního fondu. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v § 33 odst. 2 písm. a) a b).

       (2) Celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10 % majetku penzijního fondu.

       (3) V majetku penzijního fondu nesmí být více než 20 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných jedním emitentem. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v § 33 odst. 2 písm. a) a b).

       (4) Nejméně 70 % majetku penzijního fondu musí být umístěno nebo uloženo do aktiv znějících na měnu, ve které jsou vyjádřeny závazky penzijního fondu vůči účastníkům. Nejvíce 70 % majetku penzijního fondu může být umístěno podle § 33 odst. 2 písm. c) až f). Nejvíce 5 % majetku penzijního fondu může být umístěno jinak, než je uvedeno v § 33 odst. 2 písm. a) až f) a § 33 odst. 3.".

       30. V § 39 odst. 2 se slova "v § 43 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "v § 43 odst. 1 písm. d)".

       31. V § 39 odst. 3 větě první se slova ", sloučení nebo splynutí" nahrazují slovy "nebo fúzi".

       32. V § 43 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

       Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

       33. V § 43 odst. 2 se slova "až e)" nahrazují slovy "až d)".

       34. Za § 43 se vkládají nové § 43a až 43e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13c) a 13d) znějí:

"Přestupky a jiné správní delikty

 § 43a

       (1) Člen orgánu penzijního fondu se dopustí přestupku tím, že z majetku penzijního fondu koupí věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč anebo penzijnímu fondu věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč, prodá; při určení hodnoty věci se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla koupena nebo prodána, v době a místě uskutečnění koupě nebo prodeje prodává, a nelze-li takto hodnotu věci zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci.

       (2) Člen orgánu penzijního fondu nebo zaměstnanec penzijního fondu se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 7 odst. 7 nebo poruší povinnost součinnosti při výkonu státního dozoru podle § 42 odst. 5.

       (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 43b

       Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že provádí penzijní připojištění bez povolení (§ 5). Za tento přestupek nebo jiný správní delikt lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

§ 43c

       Penzijnímu fondu, který

a) uzavře smlouvu s fyzickou osobou, která nemůže být účastníkem podle § 2,

b) použije akcie představující podílovou účast akcionářů penzijního fondu k zajištění závazků penzijního fondu (§ 4 odst. 8),

c) v rozporu s ustanovením § 8 odst. 5 má zřízen běžný účet u jiné banky, než je depozitář,

d) neseznámí před uzavřením smlouvy účastníky se statutem a penzijním plánem (§ 13),

e) neinformuje písemně účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění (§ 14 odst. 3),

f) nevyplatí účastníku dávky penzijního připojištění ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze (§ 20 odst. 2),

g) nepřevede prostředky účastníka do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu ve lhůtě uvedené v § 24 odst. 2,

h) neinformuje účastníky podle § 26 odst. 1 nebo nevydá či nezpřístupní účastníkům zprávu podle § 26 odst. 2 nebo nezpřístupní seznam členů orgánů penzijního fondu a seznam akcionářů penzijního fondu způsobem podle § 26 odst. 3,

i) nepředloží žádost o poskytnutí státního příspěvku ve lhůtách a způsobem podle § 30 odst. 1,

j) nevrátí do státního rozpočtu neprávem poukázané státní příspěvky ve lhůtách podle § 30 odst. 3 nebo nevrátí do státního rozpočtu částky státního příspěvku podle § 30 odst. 4,

k) nakládá se svým majetkem způsobem, který je v rozporu se zájmy účastníků (§ 31 odst. 3),

l) neprodleně neinformuje ministerstvo, že není schopen krýt nároky na dávky z penzijního připojištění nebo nepřijme opatření k nápravě podle § 31 odst. 2,

m) vykonává činnost, která bezprostředně nesouvisí s penzijním připojištěním (§ 32),

n) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s § 33,

o) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s limity podle § 34 odst. 1 až 4 nebo neprodleně neoznámí ministerstvu nebo Komisi pro cenné papíry překročení těchto limitů,

p) nakoupí akcie jiného penzijního fondu nebo vydá dluhopisy v rozporu s ustanovením § 34 odst. 7,

q) nezveřejní zprávu o hospodaření nebo informaci o hospodaření v případech podle § 36 odst. 1,

r) neuloží nebo neuschová doklady související s penzijním připojištěním účastníka po dobu uvedenou v § 37 odst. 5,

s) poskytne informace týkající se jednotlivého účastníka v rozporu s ustanovením § 38 odst. 2,

t) nepředloží ministerstvu nebo Komisi pro cenné papíry seznam akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. a) nebo neinformuje ministerstvo nebo Komisi pro cenné papíry o změně v seznamu akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. b),

u) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu státního dozoru nebo neinformuje ministerstvo o plnění přijatých opatření,

v) nevymění v určené lhůtě členy orgánů penzijního fondu,

lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 43d

       Depozitáři, který neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu státního dozoru nebo neinformuje ministerstvo o plnění přijatých opatření, lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 43e

Společná ustanovení o přestupcích a jiných správních deliktech

       (1) Obecné podmínky odpovědnosti za přestupky se posoudí a řízení o přestupcích se provede podle zvláštního právního předpisu. 13c)

       (2) Při výměře pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků. O výši pokuty uložené penzijnímu fondu se sníží část zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné hromady.

       (3) Pokutu lze právnické osobě uložit do tří let ode dne, kdy bylo protiprávní jednání zjištěno, nejdéle však do pěti let ode dne, kdy k němu došlo.

       (4) Přestupky a jiné správní delikty projednává ministerstvo. Jiné správní delikty uvedené v § 43c písm. n) a v § 43d projednává Komise pro cenné papíry.

       (5) Pokuty za přestupky a jiné správní delikty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad podle zvláštního právního předpisu. 13d) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu.

________________________________________

13c) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

13d) § 4 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

       35. § 44 a 45 se zrušují.

       36. V § 45a odst. 1 věta druhá zní: "Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se obdobně použijí ustanovení § 42 odst. 2, 4 a 5, § 43 odst. 1 písm. a) a b), § 43c písm. o), p), t), u) a v) a § 43e.".

       37. V § 45a odst. 1 větě poslední se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

       38. V § 45a odst. 2 věta druhá zní: "Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se obdobně použijí ustanovení § 43 odst. 1 písm. a).".

       39. V § 46 se odstavec 3 zrušuje.

Čl. II

  Přechodná ustanovení

       1. Umístění a uložení peněžních prostředků je penzijní fond povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvést do souladu s § 33 a 34 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění tohoto zákona.

       2. Návrh změn penzijních plánů a statutů, které musí být provedeny v důsledku změn uvedených v článku I tohoto zákona, je penzijní fond povinen do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přeožit ke schválení Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo"). Pokud ministerstvo do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu na straně penzijního fondu, neschválí změny penzijního plánu a statutu, pozbývají uplynutím této lhůty platnosti ta ustanovení penzijního plánu a statutu, která jsou v rozporu s ustanoveními článku I tohoto zákona.

       3. Změny uvedené v článku I tohoto zákona se vztahují pouze na smlouvy o penzijním připojištění mezi účastníkem penzijního připojištění a penzijním fondem uzavřené po schválení změn penzijního plánu ministerstvem po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

       Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2, § 19 odst. 1 písm. g), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 8 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.