125/1993 Sb. vyhláška o pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy

125

Vyhláška Ministerstva financí

ze dne 5. dubna 1993,

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Změna: 43/1995 Sb.
Změna: 98/1996 Sb.

       Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Podmínky pojištění

§ 1

       1. Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen zákonné pojištění) jsou pojištěny a) u České pojišťovny, a. s., ti zaměstnavatelé 1) , kteří s ní měli sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992; takto pojištěny jsou i zaměstnavatelé, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů, b) u České Kooperativy, družstevní pojišťovny, a. s., a u Moravskoslezské KOOPERATIVY, družstevní pojišťovny, a. s., ostatní zaměstnavatelé 1) v členění dle přílohy č. 1.

       2. Není-li právního nástupce zaměstnavatele, který zanikl

a) před 1. lednem 1993, má poškozený právo na plnění podle § 2 za škodu poprvé ohlášenou po 31. prosinci 1992 a dosud neuhrazovanou přímo vůči České Kooperativě, družstevní pojišťovně, a. s., nebo Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s. ve smyslu odstavce 1,

b) po 31. prosinci 1992, má poškozený, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání po vzniku zákonného pojištění, právo na plnění podle § 2 přímo vůči té pojišťovně, u které byl pojištěn jeho zaměstnavatel před svým zánikem.

       (3) Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.

       (4) Zákonné pojištění se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu.2)

________________________________________
1) § 8 a 205d zákoníku práce.

2) např. zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2

       (1) Zaměstnavatel má právo, aby za něho pojišťovna příslušná podle § 1 (dále jen pojišťovna) nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.3) Nárok na náhradu škody z události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny (dále jen škodná událost) , musí být poprvé uplatněn zaměstnavatelem u pojišťovny v době trvání zákonného pojištění, s výjimkou případů, kdy poškozený má právo na plnění přímo vůči příslušné pojišťovně.

       (2) Pojistnou událostí je vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu podle odstavce 1. Rozhoduje-li o náhradě této škody soud, platí, že pojistná událost nastala dnem, kdy rozhodnutí, podle něhož má pojišťovna poskytnout plnění, nabylo právní moci.

________________________________________
3) § 190 a násl. zákoníku práce.

§ 3

       Pojišťovna nahradí náklady soudního i mimosoudního projednávání vedeného v souvislosti se škodnou událostí jen tehdy, pokud se k jejich úhradě písemně zavázala.

§ 4

       Pojišťovna nehradí škodu, kterou se zaměstnavatel zavázal hradit nad rámec stanovený právními předpisy.

§ 5

       (1) Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v tuzemských zákonných penězích. 

       (2) Nahradil-li zaměstnavatel poškozenému škodu nebo její část přímo, má právo, aby jí pojišťovna po odečtení případné náhrady podle § 9 až 12 této vyhlášky vydala to, co by za ni jinak plnila poškozenému.

§ 6

       Pojišťovna je povinna plnit nejpozději do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout plnění. Šetření je skončeno, pokud byla dohodnuta výše náhrady škody nebo pokud pojišťovna obdržela pravomocné rozhodnutí o výši náhrady škody. To platí i pro případy upravené v § 5 odst. 2.

§ 7

       (1) Má-li zaměstnavatel vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky, na snížení náhrady nebo na zastavení její výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za ni tuto částku zaplatila nebo za ni vyplácí náhradu.

       (2) Na pojišťovnu přechází též právo zaměstnavatele na úhradu nákladů uvedených v § 3, které zaměstnavatelovi byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za zaměstnavatele zaplatila.

§ 8

Součinnost zaměstnavatele

       Zaměstnavatel je povinen:

a) dbát, aby nenastala škodná událost. Zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jí uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Pokud již škodná událost nastala, musí učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší;

b) bez zbytečného odkladu oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště) ,

1. každé zvýšení nebezpečí, o němž zaměstnavatel ví a které nastalo po vzniku pojištění,

2. že nastala škodná událost, vyjádřit se k požadované náhradě a k její výši, případně zmocnit pojišťovnu, aby za něho v této věci jednala,

3. že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti zaměstnanci zaměstnavatele nebo třetí osobě, a informovat pojišťovnu o průběhu a výsledku řízení,

4. že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu;

c) v řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojišťovny, zejména bez souhlasu pojišťovny se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky; d) nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru.

§ 9

       (1) Poruší-li zaměstnavatel povinnosti uvedené v § 8 písm. a) , b) a c) a tím ztíží zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody, má pojišťovna vůči němu právo na přiměřenou náhradu, zejména nákladů vyvolaných tímto porušením, nejvýše však do poloviny částek, které z důvodu pojistné události vyplatila.

       (2) Nevznese-li zaměstnavatel v řízení o náhradě škody, kterou má pojišťovna uhradit, bez souhlasu pojišťovny námitku promlčení [§ 8 písm. c) ] nebo zaváže-li se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohledávku, není pojišťovna povinna plnit. Pojišťovna není povinna plnit, ani když zaměstnavatel bez souhlasu pojišťovny uzavře soudní smír [§ 8 písm. d) ].

§ 10

       (1) Pojišťovna má vůči zaměstnavateli právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění:

a) způsobil-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec zaměstnavatele škodu úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;

b) došlo-li ze strany zaměstnavatele nebo jejího zaměstnance k zvláště závažnému porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody;

c) došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované neoprávněně.

       (2) Stejné právo má pojišťovna proti zaměstnavateli, byla-li škoda způsobena zaviněným porušením pracovních povinností v pracovněprávních vztazích, avšak jen do výše, kterou může zaměstnavatel požadovat na odpovědném zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů.

       (3) Proti zaměstnavateli, který byl v době výplaty pojistného plnění v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna právo na úhradu až do výše plnění, které vyplatila z důvodu pojistných událostí vzniklých v době, za kterou nebylo zaplaceno pojistné.

§ 11

       (1) Pokud pojišťovna nahradila za zaměstnavatele škodu, přechází na ni právo zaměstnavatele na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá. (2) Zaměstnavatel je povinen vůči jinému toto právo zabezpečit. Poruší-li zaměstnavatel tuto povinnost, je pojišťovna oprávněna požadovat na něm náhradu až do výše vyplaceného plnění.

§ 12

Pojistné

       (1) Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště) a uvést své identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.

       (2) Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zvláštního zákona.4) Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele.

       (3) Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října. Pojistné za I. a II. čtvrtletí 1993 je splatné do 31. května 1993. 

       (4) Vznikne-li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance, povinnost platit pojistné na toto pojištění, zaplatí zaměstnavatel první pojistné vypočítané ze základu dle odstavce 2 stanoveného pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí.

     (5) Pojistné platí:

a) zaměstnavatel příslušný k České pojišťovně, a. s., na účet číslo 90034-17433-021/0100 Komerční banka, Praha město, konstantní symbol 3558. b) zaměstnavatel příslušný k České Kooperativě družstevní pojišťovně, a. s., na účet číslo 40002-50404-011/0100 Komerční banka, Praha 1, c) zaměstnavatelé příslušní k Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., na účet číslo 19-5175630277/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Brno.

       U veškerých úhrad pojistného je nutné uvádět jako variabilní symbol identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.

       6. Nespotřebované pojistné se nevrací.

       (7) Zaplacení pojistného za celou dobu trvání pojištění a správnost jeho výpočtu je zaměstnavatel povinen prokázat. Jinak se má za to, že pojistné uhrazeno nebylo.

       (8) Nesplnil-li zaměstnavatel povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 nebo sdělil-li pojišťovně nesprávné či neúplné údaje, je pojišťovna oprávněna požadovat od něho úhradu zvýšených nákladů vzniklých pojišťovně porušením uvedených povinností.

       9. Nebylo-li pojistné zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

________________________________________
4) § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

ČÁST DRUHÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 13

       Pokud není v této vyhlášce zákonné pojištění upraveno jinak, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku.

§ 14

       Pojišťovna je oprávněna si ověřit údaje týkající se pojistného i údaje nezbytné pro vyřizování pojistné události. Zaměstnavatel je povinen pojišťovně toto ověření umožnit.

§ 15

       Od vymáhání pohledávky uplatněné podle ustanovení § 9 odst. 1, § 10, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 8 a 9 může pojišťovna podle konkrétních okolností případu zčásti nebo zcela upustit; převyšuje-li pohledávka částku 250 000 Kč, může tak učinit pouze se souhlasem orgánu státního dozoru.5)

 ________________________________________
5) § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.  

§ 16

       Náklady správní režie činí 25 % z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli v daném kalendářním roce.

§ 17

       Zrušují se: 1.vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky č.138/1990 Sb., kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 2.vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 55/1979 Sb. a vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 337/1991 Sb., 3.vyhláška ministerstva financí České republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 337/1991 Sb., 4.vyhláška ministerstva financí České republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 337/1991 Sb.

§ 18

       (1) Pojištění sjednaná podle předpisů zrušovaných v § 17 bodech 3 a 4 před 1. lednem 1993 se řídí příslušnými Všeobecnými pojistnými podmínkami České pojišťovny, a. s., schválenými pod č.j. 103/45904/1992/I ministerstvem financí České republiky jako orgánem státního dozoru v pojišťovnictví podle § 788 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaný rozsah pojištění se nemění. (2) Vznik právních vztahů uvedených v odstavci 1, jakož i závazky z nich vzniklé před 1. lednem 1993 se posuzují podle dosavadních předpisů.

§ 19

       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.

 

Příloha 1

Stanovení příslušnost zaměstnavatelů k pojišťovně podle sídla (trvalého bydliště)

(ve smyslu § 1 vyhlášky)

       1. K České Kooperativě, družstevní pojišťovně, a.s., jsou příslušní zaměstnavatelé se sídlem (trvalým bydlištěm) v Praze a v okresech:

Benešov, Beroun, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Kolín, Kutná Hora, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Liberec, Litoměřice, Louny,   Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nymburk, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Praha-východ, Praha-západ, Prachatice,Příbram, Rakovník, Rokycany, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí

       2. K Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., jsou příslušní zaměstnavatelé se sídlem (trvalým bydlištěm) v okresech:

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Frýdek-Místek, Hodonín, Jihlava, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov, Šumperk, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou


Příoha.2

           Sazby pojistného podle převažující činnosti
                   vykonávané zaměstnavatelem

OKEČ-kód   Ekonomická činnost (OKEČ-název)          Z vyměřovacího
                                                 základu v promile
-----------------------------------------------------------------
10.1    Dobývání černého uhlí včetně výroby           50,4
           černouhelných briket
12       Dobývání a úprava uranových a
           thoriových rud
13       Dobývání rud
------------------------------------------------------------------
15.1    Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže)     9,8
15.2    Zpracování ryb a rybích výrobků
           (vč. konzervování)
15.4    Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
20.1    Výroba pilařská a impregnace dřeva
24.11  Výroba technických plynů
26.11  Výroba plochého skla
26.7    Zpracování přírodního kamene
27.5    Odlévání kovů (slévárenství)
37.1    Zpracování kovového odpadu a šrotu
45       Stavebnictví
75.25  Protipožární ochrana a ostatní
           záchranné práce
------------------------------------------------------------------
02       Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby      8,4
10.2    Dobývání hnědého uhlí včetně výroby
           hnědouhelných briket
11       Dobývání ropy a zemního plynu a
           související služby
14.1    Dobývání a úprava kameniva
15.5    Úprava a zpracování mléka
15.83  Výroba cukru
15.9    Výroba nápojů
17.14  Úprava a spřádání lnářských vláken
17.25.4 Tkaní jutařských tkanin
17.53    Výroba netkaných textilií a výrobků
              z nich (kromě oděvů)
20.2       Výroba dýh, překližkových výrobků a
              aglomerovaných dřevařských výrobků
20.3       Výroba stavebně truhlářská a tesařská
20.4       Výroba dřevěných obalů
21.1       Výroba vlákniny, papíru a lepenky
24.3       Výroba nátěrových hmot, laků a podobných
              ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů
24.64     Výroba chemických výrobků pro fotografické účely
24.7       Výroba chemických vláken
24.11     Výroba pryžových pneumatik
24.12     Protektorování a opravy pryžových pneumatik
26.13     Výroba dutého skla
26.26     Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
26.3       Výroba keramických obkládaček a dlaždic
26.5       Výroba cementu, vápna a sádry
26.6       Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry
26.81     Výroba brusiv
27.1-27.4  Výroba kovů (kromě slévárenství)
28              Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
                  výrobků kromě výroby strojů a nářadí
29          Výroba strojů a přístrojů
31.3       Výroba kabelů a vodičů
35.1       Stavba lodí a člunů (vč. oprav)
36.1       Výroba nábytku
37.2       Zpracování nekovového starého materiálu
              a zbytkového materiálu
60.2       Pozemní doprava (mimo potrubní a
              železniční) vč. MHD
85.2       Veterinární činnosti
90          Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod
------------------------------------------------------------------
01         Zemědělství                                        7
------------------------------------------------------------------
16         Zpracování tabáku                                  4,2
17.23    Tkaní česaných vlnařských tkanin
17.24    Tkaní hedvábnických tkanin
17.25.3 Tkaní lnářských tkanin
17.25.5  Tkaní vigoňových tkanin
17.4       Výroba konfekčního textilního zboží
              (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj.
17.52.1  Výroba provaznická
17.54.1  Výroba stuh a prýmků
17.54.2  Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek
17.6       Výroba pletených materiálů
17.7       Výroba pleteného zboží
18          Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
19          Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského
               a sedlářského zboží a obuvi
26.21      Výroba keramických a porcelánových výrobků
               pro domácnost a ozdobných předmětů
26.22      Výroba keramických výrobků pro
               sanitární účely
30.02      Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení
               na zpracování dat
32          Výroba rádiových, televizních a spojovacích
               zařízení a přístrojů
33           Výroba zdravotnických, přesných a optických
               přístrojů a hodin
35.3        Výroba letadel a kosmických lodí
36.2        Výroba zlatnických a šperkařských předmětů
41           Výroba a rozvod vody
55           Pohostinství a ubytování
60.3        Potrubní doprava
61.11      Námořní doprava
62           Letecká doprava
63.3        Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost
64.2        Telekomunikace
70           Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup,
               prodej, pronájem, správa, realitní agentury)
73.1       Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
               a technických věd
74.1        Právní, daňové a podnikatelské poradenství;
               Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a
               veřejného mínění; Správa cenných papírů
74.2        Architektonické a inženýrské poradenství
               a podobné technické služby
75           Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální
               (kromě pojištění)
               (kromě protipožární ochrany
75.25)     a ostatních záchranářských prací)
80           Školství
85.1        Zdravotnictví
85.3        Sociální činnosti
91           Činnosti organizací společenských
92.2        Provoz rozhlasu a televize
------------------------------------------------------------------
22.1       Vydavatelské činnosti                              2,8
65          Peněžnictví
66          Pojišťovnictví kromě povinného
              sociálního zabezpečení
67          Činnosti související s úvěry
               a pojišťovnictvím
72           Zpracování dat a související činnosti
               (poradenská činnost, opravy, databanky aj.)
73.2        Výzkum a vývoj v oblasti humanitních,
               společenských věd a nauk o literatuře
74.4        Reklamní činnosti
74.81      Fotografické služby
92.1        Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa
92.5        Činnosti knihoven, veřejných archivů
               (kromě muzeí a jiných kulturních zařízení
               (kromě činnosti botanických a zoologických
92.53       zahrad a přírodních rezervací)
93.02      Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla
               (manikura, pedikura, kosmetické úkony)
------------------------------------------------------------------
           Činnosti nezařazené do jiných sazbových          10,5
           skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní
           ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména
           pracuje s výbušninami, radioaktivními
           látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy,
           činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách
------------------------------------------------------------------
           Ostatní ekonomické činnosti                        5,6
------------------------------------------------------------------

     Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

     Členění  ekonomických  činností  bylo  převzato  z  Odvětvové
klasifikace   ekonomických  činností   (OKEČ)  zpracované   Českým
statistickým úřadem.

                    Vybraná ustanovení novel

                  Čl.II zákona č. 487/2001 Sb.

                      Přechodné ustanovení

     Pokud bylo  na pojistném za 1.  čtvrtletí roku 2002 zaplaceno
přede dnem 1.  ledna 2002 méně, než je  stanoveno touto vyhláškou,
zaměstnavatel pojistné doplatí do 31. ledna 2002 do výše stanovené
v čl. I;  bylo-li toto pojistné  zaplaceno v částce  vyšší, než je
výše pojistného za  1. čtvrtletí roku 2002 stanovená  podle čl. I,
pojišťovna zaměstnavateli přeplatek bez zbytečného odkladu vrátí.