582/2004 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích

582

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
a likvidátorech pojistných událostí

       Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, § 18 odst. 3 a 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

       Touto vyhláškou se stanoví

a) tvar a obsah registračních čísel,

b) náležitosti osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "registr"),

c) seznam dokladů, kterými se prokazuje ukončení odborného studia,

d) způsob vykonání odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti,

e) rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti,

f) způsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře včetně podmínek, za kterých lze tyto zkoušky vykonat,

g) seznam škol, školicích zařízení a specializovaných profesních institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti,

h) podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře.

§ 2

Tvar a obsah registračních čísel

(1) Registrační číslo má tvar tvořený kombinací číslic a písmen.

(2) Registrační číslo obsahuje


a) pořadí, ve kterém je osoba zapsána do registru, vyjádřené šestimístným číslem počínaje číslem 000001,

b) písmenné vyjádření části registru, ve kterém je registrovaná osoba zapsána, složené z písmen

1. "VPZ", které vyjadřuje registraci vázaného pojišťovacího zprostředkovatele podle § 5 zákona,

2. "PPZ", které vyjadřuje registraci podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele podle § 6 zákona,

3. "VPA", které vyjadřuje registraci pojišťovacího agenta podle § 7 odst. 3 zákona (dále jen "výhradní pojišťovací agent"),

4. "PA", které vyjadřuje registraci pojišťovacího agenta podle § 7 zákona, s výjimkou výhradního pojišťovacího agenta,

5. "PM", které vyjadřuje registraci pojišťovacího makléře podle § 8 zákona,

6. "PZ-..." které vyjadřuje registraci pojišťovacího zprostředkovatele z jiného členského státu podle § 9 zákona, přičemž se za pomlčkou uvede mezinárodní značka státu sídla zprostředkovatele,

7. "SLPU", které vyjadřuje registraci samostatného likvidátora pojistných událostí podle § 10 zákona.

§ 3

Náležitosti osvědčení o zápisu do registru

       (1) Osvědčení o zápisu do registru fyzické osoby obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, akademický titul, a jde-li o podnikatele, též obchodní firmu,

b) datum narození,

c) adresu místa bydliště a místo podnikání, je-li odlišné od bydliště,

d) datum zápisu do registru,

e) označení registru a registrační číslo, pod kterým je fyzická osoba registrována,

f) předmět podnikání, pro který byla fyzická osoba registrována,

g) uvedení adresy, na které je možno si ověřit registraci.

       (2) Osvědčení o zápisu do registru právnické osoby obsahuje

a) obchodní firmu, popřípadě název,

b) sídlo a identifikační číslo,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa bydliště odpovědného zástupce, je-li právnická osoba povinna tohoto zástupce jmenovat,

d) datum zápisu do registru,

e) označení registru a registrační číslo, pod kterým je právnická osoba registrována,

f) předmět podnikání, pro který byla právnická osoba registrována,

g) uvedení adresy, na které je možno si ověřit registraci, a

h) adresu organizační složky podniku umístěné v České republice, jde-li o pojišťovacího zprostředkovatele se sídlem v jiném než členském státě.

       (3) Osvědčení o zápisu do registru se opatří kulatým razítkem ministerstva a vlastnoručním podpisem pověřeného zaměstnance ministerstva s uvedením jeho jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce. Vzor osvědčení o zápisu do registru podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o zápisu do registru podle odstavce 2 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Seznam dokladů prokazujících ukončení odborného studia

        Dokladem prokazujícím ukončení odborného studia je

a) vysokoškolský diplom o ukončení studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, nebo

b) doklad o ukončení odborného studia na vyšší odborné škole nebo střední škole.

§ 5

Způsob a podmínky vykonání odborné zkoušky pro základní
kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

       (1) Odborná zkouška pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti se skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z požadavků odborného minima znalostí stanoveného touto vyhláškou pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti, a z ústní části.

       (2) Uchazeč o složení odborné zkoušky (dále jen "uchazeč"), který správně odpověděl nejméně 80 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce uspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

       (3) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní části odborné zkoušky a na základě jejího výsledku u odborné zkoušky celkově uspěl nebo neuspěl.

       (4) Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

       (5) Uchazeč, který odstoupil od zkoušky nebo u zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat v některém z dalších termínů.

       (6) Škola, školicí zařízení, specializovaná profesní instituce nebo pojišťovna, u které uchazeč vykonal odbornou zkoušku pro základní stupeň odborné způsobilosti, vystaví uchazeči jako doklad o vykonané odborné zkoušce osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí podle vzoru uvedeného ve vzoru č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce, a to ve dvou vyhotoveních. Osvědčení opatří svým razítkem a podpisem oprávněné osoby.

§ 6

Rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední
a vyšší stupeň odborné způsobilosti

 Rozsah odborného minima znalostí pro

a) základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

b) střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce a

c) vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

Způsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího
agenta a pojišťovacího makléře včetně podmínek, za kterých
lze tyto zkoušky vykonat

       (1) Účelem odborné zkoušky pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře je ověřit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu zprostředkovatelské činnosti, pro kterou zákon stanoví střední nebo vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

       (2) Zkoušku vykoná uchazeč, který ministerstvu předloží písemnou přihlášku, a to nejpozději 30 dnů před řádným zkouškovým termínem a na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Řádnými zkouškovými termíny jsou 1. březen, 1. červen, 1. září a 1. prosinec; pokud toto datum připadne na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je zkouškovým termínem první následující pracovní den. Přihlásí-li se k odborné zkoušce vyšší počet uchazečů, než by bylo možné v řádném zkouškovém termínu vyzkoušet, ministerstvo vyhlásí mimořádný zkouškový termín. Místo a datum konání řádné i mimořádné odborné zkoušky uveřejní ministerstvo nejpozději 35 dnů před zkouškovým termínem způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména na svých webových stránkách.

       (3) Uchazeč se k odborné zkoušce dostaví v termínu podle odstavce 2, který uvedl v přihlášce, nebo v mimořádném zkouškovém termínu; v takovém případě sdělí ministerstvo uchazeči termín a místo konání zkoušky písemně nejpozději 15 dnů před jejím konáním.

       (4) Odborná zkouška pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti se skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z požadavků odborného minima znalostí stanoveného touto vyhláškou pro střední nebo vyšší stupeň odborné způsobilosti, a z ústní části.

       (5) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 80 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce uspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

       (6) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní části odborné zkoušky a na základě jejího výsledku u odborné zkoušky celkově uspěl nebo neuspěl.

       (7) Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

       (8) Uchazeč, který odstoupil od zkoušky nebo u zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat v některém dalším zkušebním termínu.

       (9) Zkušební komise vystaví uchazeči, který úspěšně vykonal odbornou zkoušku, jako doklad o vykonané odborné zkoušce osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele podle vzoru č. 2 uvedeného v příloze č. 8 k této vyhlášce, a to ve dvou vyhotoveních. Osvědčení opatří kulatým razítkem ministerstva a podpisem předsedy zkušební komise. Ministerstvo odešle takto vyhotovené osvědčení do vlastních rukou uchazeče, a to do 15 dnů ode dne, kdy obdrželo doklad o zaplacení správního poplatku1).

       (10) Jedno vyhotovení osvědčení, vyplněné písemné testy opatřené podpisem předsedy zkušební komise a protokol o průběhu odborné zkoušky ministerstvo archivuje.

§ 8

Seznam škol, školicích zařízení a specializovaných profesních
institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené
na dosažení odborné způsobilosti

       Školní vzdělávací programy, vzdělávací programy nebo programy celoživotního vzdělávání zaměřené na dosažení odborné způsobilosti poskytují školy, školicí zařízení nebo specializované profesní instituce uvedené v seznamu v příloze č. 6 k této vyhlášce a dále pojišťovny, kterým bylo ministerstvem uděleno povolení k provozování této činnosti jako činnosti související s povolenou pojišťovací činností.

§ 9

Podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího
agenta a pojišťovacího makléře

       (1) Roční výkaz činnosti (dále jen "výkaz činnosti") pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře, který je fyzickou osobou, s výjimkou výhradního pojišťovacího agenta, obsahuje

a) jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, titul, a jde-li o podnikatele, též obchodní firmu,

b) jeho bydliště a adresu místa podnikání, je-li odlišná od místa bydliště,

c) jeho registrační číslo,

d) seznam pojišťoven, pro které byl v uplynulém kalendářním roce činný, jde-li o pojišťovacího agenta,

e) seznam pojišťoven, kterým v uplynulém kalendářním roce zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o pojišťovacího makléře,

f) objem jím uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok, a to v celkové výši a e výši podle jednotlivých pojišťoven,

g) objem jím inkasovaného pojistného, popřípadě zprostředkovaného pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků, a

h) seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný.

       (2) Výkaz činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře, který je právnickou osobou, s výjimkou výhradního pojišťovacího agenta, obsahuje

a) jeho obchodní firmu, popřípadě jeho název,

b) jeho sídlo a adresy všech jeho poboček,

c) jeho registrační číslo, identifikační číslo,

d) seznam pojišťoven, pro které byl v uplynulém kalendářním roce činný, jde-li o pojišťovacího agenta, s výjimkou vázaného pojišťovacího agenta,

e) seznam pojišťoven, kterým v uplynulém kalendářním roce zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o pojišťovacího makléře,

f) objem jím uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok, a to v celkové výši a ve výši podle jednotlivých pojišťoven,

g) objem jím inkasovaného pojistného, popřípadě zprostředkovaného pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků, a

h) seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný.
 
       (3) Objem uzavřených obchodů se ve výkazu vyjádří počtem pojistných smluv, jejichž uzavření pojišťovací zprostředkovatel ve sledovaném období za úplatu zprostředkoval, a výší předepsaného pojistného vztahujícího se k těmto pojistným smlouvám.

       (4) Objem pojistného se ve výkazu vyjádří celkovou výší pojišťovacím zprostředkovatelem inkasovaného pojistného, které připadá na objem jím uzavřených obchodů.

       (5) Objem pojistného plnění se ve výkazu vyjádří celkovou výší pojistných plnění, jejichž výplatu oprávněné osobě pojišťovací zprostředkovatel ve sledovaném období zprostředkoval.

       (6) Výkaz činnosti se předkládá ministerstvu písemně na formátu A4 a v elektronické podobě na pevném nosiči dat nebo v jiné elektronické podobě. Výkaz činnosti lze také zaslat elektronickými prostředky2) podepsaný elektronicky podle zvláštních právních předpisů3).

       (7) Výkaz činnosti pojišťovací zprostředkovatel opatří datem jeho vypracování a podpisem oprávněné osoby. Jde-li o právnickou osobu, je výkaz podepsán též jejím odpovědným zástupcem.

§ 10

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

1) Položka 64 písm. c) přílohy k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.