| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Výpověď a zánik pojištění

Pokud chcete podat výpověď ze smlouvy, je potřeba tak učinit nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období písemnou formou, to znamená, že v případě, že nám toto období končí dnem 31. 12., je nutno doručit výpověď druhé straně nejpozději dne 19. 11. ,požádejte o vystavení potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění a uzavřete si smlouvu u nové pojišťovny nejdéle do sedmi dnů od data zániku pojištění. Pokud předložíte pojišťovně potvrzení o bezeškodním průběhu, bude Vám uznán bonus i pro nově sjednané pojištění. Mimo výpověď může být pojistná smlouva ukončena několika dalšími způsoby.

Změna vlastníka vozidla
Dalším způsobem je změna vlastníka vozidla, což bude v praxi asi nejčastější případ ukončení pojištění. V tomto případě končí pojištění teprve dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného tuzemského vozidla. Nahlásit změnu ve vlastnictví vozidla je oprávněn jak původní vlastník vozidla, tak i vlastník nový, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku změny vlastnictví. Na tuto skutečnost je dobré pamatovat hned při prodeji vozidla a není ani od věci ji upravit v předmětné kupní smlouvě. V praxi nezřídka dochází k situacím, kdy z důvěry v to, že nahlášení provede "ten druhý", nedojde k nahlášení změny vlastnictví vůbec a zaměstnanci odborů správy pohledávek a vymáhání jednotlivých pojistitelů mají další důvod k sepisování nepříliš vstřícných upomínek neplacení pojistného.

Zánik pojištění vozidla
Z tohoto hlediska je jistě nechtěnou souvislostí i možnost zániku pojištění vozidla, přičemž pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení pojistného, která nesmí být kratší než 1 měsíc. Obvyklým způsobem přiřazování plateb na pojistné je rovněž to, že jsou jimi účetně pokrývány nejstarší dlužné částky a může se tak stát, že i přes platbu pojistného na určité období a pocit, že pro tuto určitou dobu je to tzv. "v suchu", jsme právě v tomto období dlužníky. Méně aktivní pojištěnce je třeba upozornit i na to, že v případě neplacení pojistného bude pojistitel vymáhat v rámci soudního řízení pojistné na stávajícím pojištěnci a argument, že vozidlo bylo mezitím prodáno, nebude moci vést k zamítnutí žaloby.

Zánik, vyřazení a odcizení vozidla
Další právní událost, kdy dojde k zániku pojištění, souvisí se dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat. V praktickém životě je tedy žádoucí, abychom po proběhlém pohřbu milovaného vozidla na některém z četných vrakovišť odnesli parte, které stvrzuje zánik vozidla, neprodleně k příslušnému pojistiteli a zánik vozidla mu oznámili tak, abychom byli ušetřeni povinnosti platit i nadále pojistné za neexistující vozidlo. Pojištění zaniká také dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, kterou spravují místně příslušné obecní úřady. Doklad o výmazu vozidla z této evidence je nutným předpokladem k tomu, abychom byli zproštěni povinnosti nadále platit pojistné. V této souvislosti je však nutné poznamenat, že s vozidlem, které je z příslušné evidence vymazáno, již není záhodno vjíždět na pozemní komunikace, abychom neriskovali odebrání řidičského průkazu a tučnou pokutu. Velice nemilou událostí, při které zaniká pojištění, je odcizení vozidla, ale vzhledem k následujícímu by se dalo sarkasticky říci, že vlastník má zde štěstí v neštěstí. Je to jeden z mála případů, kdy naše vozidlo neoprávněně užívá jiná osoba, ve kterém pojišťovna poskytuje pojistné plnění. Dnem, kdy pojištění zaniká, je potom nejpozději den, kdy Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla.

Zánik pojištění vozidla neplacením pojisteného
Jak se říká, dohoda "to jistí" a je jistě jedním z těch nejpříjemnějších způsobů zániku pojistné smlouvy, není však záhodno zapomenout na zákonem stanovené podmínky, kterými jsou určení okamžiku zániku pojištění a také způsob vzájemného vyrovnání závazků. V případě, že se rozhodneme pojistné neplatit nebo prostě na tuto nemilou povinnost zapomeneme, je dobré počítat s tím, že i toto v určitých případech vede k zániku pojištění. Ze zákona totiž pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi; tato lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele však musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi
Další možností je podání výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, například pokud jsme si nákup vozidla rozmysleli, přičemž od doručení počíná běžet ještě osmidenní výpovědní lhůta. Pojištění tedy zaniká až uplynutím této lhůty. Třetí možností je pak možnost dát pojistiteli výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události, čímž chtěl dát zákonodárce zřejmě šanci pojistiteli zbavovat se největších hříšníků. Zde je výpovědní lhůta stanovena na 1 měsíc. V praxi asi nejméně používanou bude možnost pojistníka vypovědět smlouvu, pakliže mu pojistitel sdělí, že došlo k prodeji jeho smlouvy jinému pojistiteli, čemuž zákon říká převod pojistného kmene, či pokud se dozví, že pojistitel přišel o licenci. V takovém případě je pojistník oprávněn vypovědět pojištění do 1 měsíce od odnětí povolení k činnosti pojistitele či převodu pojistného kmene (jeho části) s osmidenní výpovědní lhůtou.
Pokud je pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou, zaniká uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.


SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů