| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Ekonomické pojmy

Akcie
Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti. Akcie mají pevně danou jmenovitou hodnotu. Pokud je akcie veřejně obchodovatelná, má tržní cenu na burze (RM-Systému), za kterou ji lze koupit nebo prodat. S držením akcií jsou spojena nejrůznější práva jako např. podíl na majetku společnosti, podíl na zisku společnosti, právo na likvidační podíl, hlasovací, kontrolní nebo informační právo.

Audit
Prostředek, kterým jedna osoba ujišťuje druhou o stavu určité věci nebo problematiky, který prozkoumala. Např. audit účetní uzávěrky je přezkoumání a vyjádření názoru na účetní uzávěrku auditorem.

Auditing
Činnost auditora.

Auditor
Odborník zaregistrovaný u státem určeného orgánu, který vykonává audit.

Bail out
Vyvedení vybraných aktiv (pohledávek) z rozvahy banky, vyčištění banky.

Bilance obchodní
Část platební bilance zaznamenávající obchodní výměnu zboží mezi tuzemci a cizinci.

Bilance platební
Systém účtů zaznamenávající v peněžním vyjádření hospodářské transakce mezi tuzemci a cizinci uskutečněné v určitém období.

Bond
Dluhopis = obligace, cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu.

Broker
(makléř) Realizuje transakce s cennými papíry. Musí ho mít každý obchodník s cennými papíry. Vydávání makléřských licencí spadá pod Komisi pro cenné papíry.

Burza cenných papírů Praha, a.s.
hlavní organizátor trhu s cennými papíry v ČR. Obchodují na něm pouze členské firmy (celkem 55 -červen 2000) - bankovní a nebankovní obchodníci s cennými papíry. Akcionáři jsou členské firmy.

Burza
Obecně organizátor trhu s cennými papíry, měnami, deriváty, komoditami, apod.

Burzovní komora
Statutární orgán (představenstvo) Burzy cenných papírů Praha, např. předkládá valné hromadě předpisy ke schválení, stanovuje výši burzovních poplatků, zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje generálního tajemníka burzy.

Cash
Hotově - placení hotovými penězi.

Centrální trh
Označení pro trh, kde se tvoří kursy cenných papírů na základě anonymní nabídky a poptávky (např. burzovní SPAD, KOBOS, mimoburzovní normativní trh).

Controlling
Jde o vyhodnocování činnosti firem a navrhování způsobů optimalizace výroby a činnosti na základě ekonomických ukazatelů. Je to rychle se rozvíjející trend pro zajišťování efektivnosti výroby.

Česká národní banka
ČNB - Ústřední banka ČR a emisní instituce nezávislá na výkonné moci. Hlavním cílem činnosti je péče o stabilitu měny, podle nového zákona o ČNB to bude cenová stabilita. Řídícím orgánem je sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem.

Český statistický úřad
ČSÚ - ústřední orgán státní správy, do jehož kompetence spadá získávání, zpracovávání a poskytování statistických informací, stanovení metodiky statistického zjišťování, atd.

Čistý dovoz
Přebytek hodnoty dovozu nad hodnotou vývozu; pasivní saldo obchodní bilance.

Čistý vývoz
Přebytek hodnoty vývozu nad hodnotou dovozu; aktivní saldo obchodní bilance.

Daň darovací
Daň postihující převod či přechod majetku mezi živými osobami, pokud k němu dochází bezúplatně, tj. není při něm poskytována protihodnota.

Daň dědická
Daň dotýkající se převodu majetku v případě smrti.

Daň silniční
Daň, kterou platí obecně osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako držitel vozidla, pokud jeho silniční motorová vozidla jsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním.

Daň spotřební
Nepřímá daň. V současné době se platí z uhlovodíkových paliv a maziv, lihu a lihovin, piva, vína, tabáku a tabákových výrobků. Odvod spotřební daně do státního rozpočtu zajišťují její plátci.

Daň z nemovitostí
Daň zahrnující zdanění všech nemovitostí. Zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb. Jako celek se dotýká převážně majitelů nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí
Daň, která se platí při prodeji, ale i jiných formách úplatného převodu nemovitého majetku. Převážně ji platí prodávající, tedy ten kdo má z prodeje finanční prospěch (příjem).

Daň z přidané hodnoty
Nepřímá daň dotýkající se prodeje zboží a služeb v každé z fází výroby a distribuce. Odvádějí ji do státního rozpočtu plátci daně, platí ji konečný spotřebitel.

Daň z příjmů
Přímá daň týkající se příjmů fyzických i právnických osob.

Daň
Povinná platba vybíraná státními orgány od fyzických i právnických osob na základě zákona k úhradě nákladů plnění funkcí státu. Daně se dělí mj. na přímé, vybírané z důchodu poplatníka, a nepřímé, jež nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží při jeho prodeji.

Data room
Místo, kam jsou shromažďovány dokumenty o bance, které jsou následně zpřístupněny potenciálním investorům.

Deflace
Zvyšování kupní síly peněz. Projevuje se poklesem cenové hladiny (zlevňování).

Devalvace
Znehodnocení - operace, jíž centrální banka snižuje hodnotu peněžní jednotky vůči jiné měně.

Devizi
Hodnota cizí měny vyjádřená množstvím měny, jiným způsobem nežli penězi jako oběživem, např. podloženými cennými papíry, příslibem finančního obnosu, apod.

Diskontní sazba
Nejnižší úroková sazba, komerční banky si za ní mohou "na poslední chvíli" před koncem obchodování každý den uložit přes noc u ČNB peníze v objemu nad 300 miliónů korun.

Diverzifikace aktiv
Rozložení prostředků do více druhů aktiv s cílem snížit rizika ztráty z prováděných operací.

Dividenda
Podíl na čistém zisku akciové či podobné společnosti, který se vyplácí akcionářům, resp. podílníkům společnosti na základě rozhodnutí valné hromady. Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie, vyplácený obvykle ze zisku firmy.

Dluh státní
Suma peněžních závazků státu vůči domácím i zahraničním věřitelům, jež vznikly v důsledku výpůjček státu. Podle zdroje jde o dluh vnitřní (v domácí měně vůči domácím věřitelům) a zahraniční (upisovaný a splatný v zahraničí).

Dluh veřejný
Souhrn závazků státu, mimorozpočtových fondů a obcí.

Dluhopis
Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.

Dokumentární akreditiv
Obdoba úvěru, banka na základě žádosti klienta zaplatí určitou částku příjemci akreditivu po předložení nutných dokumentů, čerpá se většinou postupně, slouží především k zahraničnímu platebnímu styku. Pomocí akreditivu by se mělo eliminovat riziko nezaplacení druhou stranou.

Dovoz
Hodnota zboží zakoupeného od zahraničních dodavatelů a dodaného do země.

Dozorčí rada
Kontrolní orgán, který je povinna zřídit akciová společnost a (jestliže tak určí společenská smlouva nebo zvl. zákon) společnost s ručením omezeným.

Dražba
Označení veřejného prodeje, při němž se určitá movitá nebo nemovitá věc nabízí ke koupi neurčitému počtu osob a prodá se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce. Účelem tzv. nucené dražby v exekučním řízení je dosažení peněžních prostředků z prodeje dlužníkových věcí k úhradě pohledávek jeho věřitelů.

Due dilligence
Hloubková kontrola interních materiálů banky. Investorskou Due Dilligence provádějí zájemci o banku s cílem lépe ji poznat a odhadnout její hodnotu.

Dumping
Podbízení na trhu, jehož cílem je vytlačit konkurenci, prosadit se na trhu nebo překonat celní a jiné obchodní bariéry. Nejčastěji jde o dumping cenový, kdy cena vyváženého zboží se označí jako cena nižší než nejnižší porovnatelná cena stejného výrobku vyváženého do třetí země za obvyklých obchodních podmínek.

Elektronická peněženka
Čipová karta umožňující nabíjení penězi. Její majitel s ní může platit drobná vydání (noviny, parkovné) na místech , kde je nepraktické umisťovat terminály na běžné platební karty.

Embargo
Prostředek hospodářského nátlaku v mezinárodních vztazích, který má zpravidla formu zákazu vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží.

Emise
Vydání, uvedení do oběhu - vydávání cenných papírů do oběhu za účelem získání kapitálu.

Emitent
Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků.

Eurobondy
Veřejně emitované obchodovatelné cenné papíry (dluhopisy), vydávané zpravidla obchodními bankami, znějící na eurodolary nebo jinou euroměnu.

Eurostat
Statistický úřad Evropského společenství.

Finanční úřad
Základní článek soustavy územních finančních orgánů. Působí zejména na úseku správy daní a poplatků a provádí řízení o přestupcích.

Fiskální politika
Složka hospodářské politiky státu, stát í působí na hospodářský cyklus nastavení státního rozpočtu.

Floating
Plovoucí devizový kurzs, který se utváří na trhu jako výsledek poměru nabídky a poptávky. Může jít o volný neboli "free" floating. Pokud centrální banka i v systému floatingu provádí intervence, aby se kurs udržel v určitých předem vymezených hranicích, jde o tzv. řízený neboli "managed" floating.

Hlavní trh
(burza) - Nejprestižnější trh pro cenné papíry. Emitent musí plnit přísné informační povinnosti a cenné papíry musí být často obchodovány (pravidlo likvidity).

Homebanking
Moderní způsob komunikace klienta s bankou, který je uskutečňován pomocí počítače s modemem, obsluha účtu přes Internet, podobné GSM Banking - obsluha přes mobilní telefon.

Horké peníze
(hot money) - Krátkodobé pohledávky, depozita, které se přelévají ze země do země, zejména v souvislosti s očekávaným vývojem měny a v závislosti na spekulacích měnového vývoje, nebo při výrazných změnách úrokových sazeb.

Hospodářská politika
Souhrn cílů, zásad, nástrojů a metod sloužících k regulaci ekonomických procesů. Nositelem hospodářské politiky je stát; subjekty, které zasahují do hospodářské politiky: vláda, parlament, politické strany, centrální banka.

Hrubý domácí produkt
HDP, - Gross domestic product, GDP - Základní ukazatel produkce národního hospodářství. Vypočítává se jako součet ukazatelů přidané hodnoty všech ekonomických subjektů na území daného státu, a to jak v běžných tak i ve stálých cenách.

Index
Ukazatel vývoje kurzů souboru nejvýznamnějších akcií. V ČR burzovní PX 50, mimoburzovní RM-Systém má PK 30, Maďarsko BUX, Slovensko SAX, New York Dow Jones, Paříž CAC-40, Tokyo Nikkei apod.

Inflace
Projev celkové nerovnováhy ekonomiky, jehož znakem je vzestup cenové hladiny, znehodnocení peněz. Rozlišuje se inflace poptávková, vznikající při nerovnováze nabídky a poptávky s převisem poptávky, a inflace nákladová, kdy růst cenové hladiny vyvolává růst jednotlivých nákladů bez ohledu na stav poptávky.

Informační memorandum
Oficiální prospekt, který popisuje banku a její hospodaření, který se rozesílá potencionálním investorům.

Ioint venture
Zpravidla jde o založení společného podniku, jehož podstatou je spojení prostředků tuzemských a zahraničních subjektů za účelem realizace podnikatelského záměru.

Jmění základní
Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků obchodní společnosti nebo souhrn členských vkladů, k jejichž splácení se zavázali společníci nebo členové družstva.

Kapitálová přiměřenost
Podíl kapitálu na rizikových aktivech, uvádí se v procentech, limit stanovený centrální bankou je osmiprocentní. Zahrnuje kapitálové riziko, nově i tržní a kursové.

Karta čipová
Platební karta, která místo magnetického proužku obsahuje elektronický čip, tento čip dokáže pojmout mnohem více informací než doposud používané proužky.

Karta hybridní
Spojuje do jedné karty čipivou elektronickou peněženku a běžnou platební kartu.

Klasifikované úvěry
Úvěry skupin 2 až 5 klasifikace centrální banky. ČNB rozděluje úvěry do pěti skupin - 1 standardní, 2 sledované, 3 nestandardní, 4 pochybné, 5 ztrátové. Zařazení do jednotlivých skupin se určuje podle prodlení po lhůtě splatnosti.

Komise pro cenné papíry
Orgán státního dozoru nad českým kapitálovým trhem, který dohlíží nad dodržováním pravidel. Vedení tvoří pětičlenné prezídium v čele s předsedou. Vznikla v dubnu 1998.

Konjunktura
Vrcholná fáze ekonomického cyklu.

Křížový kurz
Je způsob výpočtu měnového kurzu pomocí dvou jiných měnových kurzů.

Kurz nepřímý
Cena domácí měnové jednotky je vyjádřena odpovídajícím počtem zahraničních jednotek (např. 1 Kč = 0,053 DEM).

Kurz pevný
Kurz vázaný na pevnou měnovou paritu (rovnost) s povolenými maximálními odchylkami.

Kurz pohyblivý
(plovoucí) - Je výsledkem vztahu nabídky a poptávky na devizových trzích.

Kurz přímý
Je vyjádřením ceny zahraniční měnové jednotky odpovídajícím počtem domácích jednotek (např. 1 DEM = 18,751 Kč).

Likvidita
Schopnost banky dostát kdykoli svým závazkům, především schopnost kdykoliv vyplatit všechny své klienty

Lombardní sazba
Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze.

Makléř
(viz broker)

Makléřská firma
(viz obchodník s cennými papíry)

Marže
Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou, nejnižším a nejvyšším kurzem, rozdíl mezi úrokovou sazbou při úvěrech, půjčkách a vkladech, mezi kupní a prodejní cenou (obchodní přirážka).

Měnová (monetární) politika
Součást hospodářské politiky prováděná centrální bankou, která jí ovlivňuje vývoj ekonomiky usměrňováním množství peněz v oběhu. Základními nástroji jsou: regulace úrokových sazeb a operace na volném trhu.

Měnový kurz
Cena měnové jednotky země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země.

Mzda nominální
Peněžní částka vyplácená za pracovní výkon vymezený dohodou mezi zaměstnavatelem a pracovníkem.

Mzda reálná
Poměr nominální mzdy k cenám zboží a služeb (kupní síla). Reálná mzda = nominální mzda - inflace

Nabídka
Množství zboží a služeb nabízené na trhu.

Nadnárodní společnost
Firma se základnou v jedné zemi a dceřinými firmami nebo vlastnickými podíly ve firmách v jiných zemích.

Náklady
Výdaje na činnost, které mají vliv na zisk.

Nový trh
(na burze) - Burzovní trh s cennými papíry určený pro emise malých a středních perspektivních společností s krátkou historií. Pravidla vytvořena v listopadu 1999, zatím (červen 2000) žádná emise.

Obchodník s cennými papíry
(makléřská firma) - Subjekt, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry.

Obrat
Úhrn majetkových součástek prošlých podnikem v určitém období (zboží, peněz, apod.). V účetnictví úhrn příjmových a výdajových položek na jistém účtu. Obrat je používán v účetní terminologii jako obrat účtu. Obrat účtu představuje číselné vyjádření celkového pohybu aktiv, pasiv, popřípadě nákladů a výnosů za určité období. Rozlišujeme obrat strany "Má dáti“, který zjistíme součtem všech položek zaúčtovaných na této straně za daný časový interval a obrat strany "Dal" , který se zjistí obdobně. Na výpočet obratu účtu navazuje ukazatel čistého obratu, který představuje úhrn výnosů za účetní období snížený o daň z přidané hodnoty pokud je DPH součástí výnosů, popř. i ostatní daně s obratem přímo spojené (§ 20 písm. b) bod 2, zák. o účetnictví) Tohoto ukazatele se používá pro stanovení ekonomické velikosti účetní jednotky. Na překročení určité hodnoty čistého obratu (viz. § 20 zák. o účetnictví) je vázáno ověření účetní závěrky auditorem. Obrat účtu nezahrnuje počáteční zůstatky účtů.

Odpisy
Termín vyjadřující snížení hodnoty určitého aktiva, jež je důsledkem opotřebení, převodu hodnoty zařízení, stavby atd. do hodnoty výrobků, důsledkem zastarávání.

Opce
Zajišťovací instrument proti rizikům souvisejícím se změnami kursů při termínových obchodech. Majitel opce má právo rozhodnout, zda závazek z dané kupní smlouvy vznikne či nikoli.

Opravné položky
Banka je nucena tvořit opravné položky na klasifikované úvěry, skupina 2 - minimální výše opravných položek 5 procent z upravené hodnoty pohledávek (nominální hodnota snížená o kvalitní zajištění pohledávek), skupina 3 - 20 procent, skupina 4 - 50 procent, skupina 5 - 100 procent. Opravné položky jsou započítány ve výkazu zisku a ztrát a ovlivňují tak hospodaření banky.

Pásmové úročení
Progresivní výše úroku v závislosti na objemu vkladu - to je, že z vyššího vkladu vyplácejí banky vyšší úrok - většina bank používá pásmové úročení například u termínovaných vkladů.

Plátce daně
Osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.

Poptávka
Ochota a schopnost spotřebitelů kupovat statek nebo službu v určitém čase a místě za určitou cenu.

Povinné minimální rezervy
Prostředky, které musí mít banky uloženy u centrální banky jako neúročený vklad. Jejich výše je určena procentním podílem na objemu primárních vkladu, v současnosti dvě procenta.

Privatizace
Proces převodu státního majetku na majetek soukromý, který se obvykle uskutečňuje tehdy, když státní podniky jsou méně efektivní než podniky soukromé.

Produktivita práce
Poměr mezi výsledkem práce a množstvím práce vynaloženým na docílení tohoto výsledku.

Přidaná hodnota
Rozdíl mezi hodnotou vytvořeného zboží a služeb a náklady spotřebovanými při jejich výrobě, respektive jejich poskytování. Skládají se z mezd, úroků a zisků, jež daný ekonomický subjekt k produktu přidal.

Rabat
Množstevní sleva z ceny při odběru většího množství zboží.

Rating
Hodnocení stability, důvěryhodnosti a záruk návratnosti investic daného státu, banky nebo firmy.

Recese
Relativně krátká a mírná fáze oslabení konjunkturního cyklu. Často se projeví jen zpomalením tempa růstu. Může vyústit v depresi.

Regulace cen
Usměrňování nebo stanovení výše cen odpovědnými orgány. Způsoby regulace cen jsou úřední stanovení, časové nebo věcné usměrňování cen a cenové moratorium.

Repo sazba
Základní nástroj pro regulaci úrokových sazeb, sazba za níž si komerční banka ve 14 denní periodě může ukládat u ČNB prostředky.

Retail
Drobné bankovnictví - pro občany a malé podniky.

Revalvace
Zhodnocení měny, opatření, jímž se zvyšuje oficiální hodnota domácí měny vůči jiné měně.

RM-systém
Mimoburzovní organizátor trhu s cennými papíry, který umožňuje na rozdíl od burzy přímo obchodovat i drobným investorům, a to buď na pobočkách nebo přes Internet. Majitel Podnik výpočetní techniky.

Sekuritizace
Vyvádění určité části aktiv (většinou úvěrů) mimo banku. Banka za tato vyvedená aktiva získává cenné papíry společností, na které aktiva vyvedla.

Schodek
(deficit) - Převaha výdajů nad příjmy nebo pasív nad aktivy.

Silná měna
Měna s vysokým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje dovoz a brání vývozu.

Slabá měna
Měna s nízkým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje vývoz a tlumí dovoz.

Směnný kurs
Poměr, v němž se směňuje jedna měna za druhou. Cena peněžní jednotky určité země vyjádřená v peněžních jednotkách jiných zemí.

Spad
Burzovní systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů. Obchoduje se v něm deset nejlepších domácích akcií. U každé emise stanovují celý den aktuální prodejní a nákupní ceny vybraní členové burzy - tzv. tvůrci trhu (celkem 18 - červen 2000).

Spotřební koš
Vybraný soubor výrobků a služeb, který má reprezentovat rozsah a strukturu typické spotřeby u různých skupin obyvatelstva v zemi. Slouží ke sledování vývoje spotřebitelských cen.

Stagflace
Situace, kdy se v ekonomice projevuje stagnace nebo dokonce pokles s vysokou nezaměstnaností a současně cenová a důchodová inflace. Jde o jev, který se začal objevovat ve vyspělých ekonomikách v 70. letech 20. století.

Státní rozpočet
Předpoklad vlády o státních příjmech a výdajích v určitém období, obvykle jednoho roku. Státní rozpočet slouží jako nástroj stabilizace nebo stimulace vývoje ekonomiky.

Steering Committee
Řídící výbor pro privatizaci bank.

Středisko cenných papírů
Státem zřízená instituce nezávislá na státním rozpočtu, která zajišťuje evidenci cenných papírů, vedení majetkových účtů jednotlivých majitelů cenných papírů a poskytuje informační servis občanům.

Špinavé peníze
Příjmy z nelegálního obchodu, zpravidla z obchodu drogami, zbraněmi a z prostituce.

Tendr
Veřejná soutěž; veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění. Účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhodnější. bilanční suma - celková výše aktiv a pasiv.

Úroková sazba
Úroková míra - procentně vyjádřený poměr velikosti úroku a velikosti zapůjčeného kapitálu.

Valorizace
Zvyšování hodnoty nebo ceny, často dávek, mezd nebo platů, obvykle za účelem vyrovnání růstu inflace.

Valuty
cizí měna vyjádřena v penězích (oběživo).

Vedlejší trh
(burzy) - Stejná pravidla jako hlavní trh, pouze mírnější pravidlo likvidity.

Veřejné finance
Peněžní prostředky veřejných institucí, tj. orgánů ústřední a lokální správy, a jejich příjmové a výdajové aktivity.

Výnosy
Příjmy z činnosti, které mají vliv na zisk.

Volný trh
(burzy) - Pouze registrační, emitent nemusí plnit průběžnou informační povinnost. Velmi mírné pravidlo likvidity.

Zásoby
Souhrn prostředků připravených pro případ potřeby (peníze, suroviny, materiál, výrobky, zboží).

Zisk
Výnosy mínus náklady.


SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů