| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Pojistné právní pojmy

Doba placení pojistného
doba, po kterou trvá povinnost pojistníka platit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě.

Dynamizace pojištění
možnost zvyšování pojistného a pojistné částky ke dni výročí počátku pojištění v závislosti na vývoji míry inflace.

Konec pojištění
okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy.

Odbytné
částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka.

Obmyšlený (rozdíl u života a majetku)
fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí v případě smrti pojištěného bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy. Není-li obmyšlený v době pojistné události určen nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené Občanským zákoníkem.

Počátek pojištění
pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nebo později.

Pojistná doba
časový interval, na který je uzavřena pojistná smlouva. Jejím uplynutím pojištění zanikne.

Pojistná událost
nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit. Nahodilá událost je taková událost, o které se předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však, kdy nastane nebo zda vůbec nastane.

Pojistné
úplata za poskytnutí pojistné ochrany dohodnutá v pojistné smlouvě.

Pojistné období
časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistné období a pojistná doba totožná.

Pojistné plnění
jednorázová částka nebo důchod, které jsou podle pojistné smlouvy poskytnuty pojišťovnou v případě vzniku pojistné události.

Pojistka
písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva
písemnou formou vyhotovený právní dokument vyjadřující konkrétní podmínky pojištění závazné pro obě smluvní strany.

Pojistná rezerva životních pojištění
se rozumí částka, kterou tvoří zaplacené pojistné včetně přiznaných podílů na zisku po odpočtu rizikového pojistného a nákladů pojišťovny připadajících na jednotlivá pojištění za uplynulou dobu podle pojistně-technických zásad.

Pojistitel
pojišťovna, které bylo MF ČR uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti dle příslušného zákona.

Předmět pojištění
pojistit lze věc:
 • jednotlivě určenou
 • všech věcí
 • vybraných věcí

Dlouhodobé pojištění
pojištění sjednané na dobu delší než 1 rok.

Pojistné riziko
pravděpodobná možnost vzniku nahodilé události, která vyvolá potřebu finančních prostředků nebo jinou újmu.

Fiktivní klient
klient, který byl fiktivně vytvořen a k němuž jsou dočasně přiřazeny platby, které nelze přiřadit k pojistné smlouvě.

Frekvence placení pojistného
dohodnutý způsob placení splátek pojistného.

Inkasní blok
přísně zúčtovatelný tiskopis, používaný jako potvrzení o přijetí pojistného v hotovosti získatelem.

Inkaso pojistného
přiřazování plateb pojistného k předepsanému pojistnému a pojistné smlouvě.

Kategorie získatelů
pojišťovací makléř, pojišťovací agent, externí spolupracovník, zaměstnanec

Klient
zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Krátkodobé pojištění
pojistná smlouva sjednaná na dobu kratší než 1 rok.

Plátce pojistného
osoba, která platí pojišťovně pojistné.

Podíl zajistitele na nákladech na pojistná plnění
zajistnou smlouvou stanovená část nákladů na pojistné plnění, kterou nese zajistitel.

Podíl zajistitele na tvorbě resp. použití technických rezerv
je část technické rezervy, při jejíž tvorbě, resp. použití vzniká pohledávka resp. závazek vůči zajistitelům v souladu s podmínkami v zajistné smlouvě.

Pohledávky
 • den uskutečnění případu pro pohledávky z přímého pojištění a ze zajištění je den uzavření pojistné smlouvy nebo zajistné smlouvy a nebo den, který je definován těmito smlouvami.
 • uskutečnění účetního případu pro závazky z přímého pojištění a ze zajištění je den uznání (stanovení) výše plnění (závazku) z ohlášené pojistné události. Není-li stanoveno jinak, je tímto dnem den skončení šetření nutného k zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit.
 • Pojistná částka agregovaná tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí tvořící soubor.

Pojistná částka celková
tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí.

Poj. události hlášené
pojistné události, které klient písemně oznámil pojišťovně.

Poj. události registrované
Pojistné události, které jsou zavedeny do provozního systému.

Poj. události vyřízené
pojistné události, u kterých bylo poprvé poukázáno konečné nebo nulové pojistné plnění.

Poj. události nevyřízené
pojistné události, které jsou registrovány v různých stádiích likvidace a u nichž nebylo poukázáno konečné nebo nulové pojistné plnění.

Pojistné z nové produkce
součet ročního předpisu pojistného z nově sjednaných dlouhodobých smluv a z předpisu pojistného nově sjednaných krátkodobých nebo jednorázově placených smluv.

Pojištění základní
pojištění, které lze sjednat samostatně.

Pojištění doplňkové
pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění.

Pořizovací náklady/výdaje na PS
všechny náklady vzniklé s uzavřením pojistné smlouvy:
 • provize vyplácené zprostředkovatelům za uzavření pojistné smlouvy
 • superprovize vyplácené zaměstnancům za uzavření pojistné smlouvy
 • na vyhotovení pojistných spisů
 • náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy
 • na reklamu či jinou propagaci

Produkční pojistné
pojistné z nové produkce upravené o kladné saldo rozdílu mezi nově stanoveným a původním předpisem pojistného ke smlouvám prolongovaným, nahrazovaným, popřípadě jiným způsobem měněným.

Produkt
druh pojištění, přesně vymezen v pojistných podmínkách.

Provize
odměna za sjednání pojistné smlouvy (též podílová mzda).

Reaktivace pojistné smlouvy
(pouze pro provozní systém) - obnovení pojistné smlouvy, která byla již v provozním systému stornována.

Regres
náhrada škod za dlužníka, zejména z pohledávek postižených výkonem rozhodnutí.

Rezerva na prémie a slevy
je určena k poskytování prémií a slev na pojistném v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami dané pojišťovny (sleva na pojistném se poskytuje např. za ročně placené pojistné vždy na začátku pojistného roku místo měsíčního pojistného uvedeného v sazebníku nebo za výši sjednané pojistné částky).

Rezerva na nezasloužené pojistné
výše této rezervy odpovídá části předepsaného pojistného vztahujícího se k budoucím účetním obdobím a stanoví se jako souhrn těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých pojistných smluv.

Rezerva na pojistná plnění
rezerva na pojistná plnění u životních i neživotních pojištění je určena ke krytí závazků z pojistných událostí
·v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS)
·běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených (IBNR)
Rezerva na pojistná plnění obsahuje rovněž hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.Výše rezervy na pojistná plnění se stanoví jako souhrn nákladů na pojistná plnění vypočítaných pro jednotlivé pojistné události.Rezerva na pojistná plnění se snižuje o odhad předpokládané výše vymahatelných částek, na něž má pojišťovna nárok v souvislosti s pojistnými plněními.

Rezerva vyrovnávací
se tvoří k jednotlivým odvětvím neživotních pojištění a je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na pojistná plnění, které vznikly z titulu výkyvů ve škodném poměru způsobených skutečnostmi nezávislými na vůli pojišťovny.

Rezerva pojistného životních pojištění
Rezerva pojistného životních pojištění představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně matematickými metodami včetně již přiznaných podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného) a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojištění.
Spoluúčast
částka dohodnutá v pojistné smlouvě. Tato částka se odečítá z každého pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou po každé pojistné události nebo v každém případě zvláštních případů pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje tuto částku, pojišťovna není povinna plnit.

Storno pojistné smlouvy
zrušení pojistné smlouvy z určitých důvodů.

Škodní průběh
procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku k ročnímu předpisu pojistného (skutečně uhrazeného).

Valorizace důchodů v životním pojištění
zvyšování vyplácené pojistné částky vlivem rostoucí míry inflace v závislosti na hospodářském výsledku pojišťovny.

Vinkulant
subjekt, zpravidla peněžní ústav, ke kterému má pojištěný finanční závazek, případné pojistné plnění jde přednostně v jeho prospěch.

Vstupní věk
věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného.

Zajistné
část pojistného postoupená zajišťovatelům podle uzavřené zajistné smlouvy.

Zajistitel
subjekt, se kterým má pojišťovna smlouvu o zajištění.

Způsob placení pojistného
použitý platební styk (bezhotovostně, poštovní poukázkou, apod.)


SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů